Yegah Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  1 A benim gözüm nuru cilveli yarim Yegâh Dellalzâde İndir
  205 Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Sayfa 1 Yegâh Şevkî Bey İndir
  205 Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Sayfa 2 Yegâh Şevkî Bey İndir
  1092 Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına Sayfa 1 Yegâh Bolâhenk Nûri Bey İndir
  1428 Benim âfet-i cihânım Sayfa 1 Yegâh Dellalzâde İndir
  1516 Ben olurum sana bülbül efendim Sayfa 1 Yegâh Dellalzâde İndir
  2047 Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan Sayfa 1 Yegâh Dellalzâde İndir
  2047 Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan Sayfa 2 Yegâh Dellalzâde İndir
  2686 Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler Sayfa 1 Yegâh Dellalzâde İndir
  2794 Cefâ-yı tâli-i nâ-sâzı kârı benden sor Sayfa 1 Yegâh Dellalzâde İndir
  3217 Dem bezm-i visâlinde hebâ olmak içindir Sayfa 1 Yegâh Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  3217 Dem bezm-i visâlinde hebâ olmak içindir Sayfa 2 Yegâh Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  3368 Dilde artık kalmadı tâb ü tüvân Sayfa 1 Yegâh Rahmi Bey İndir
  3388 Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında Sayfa 1 Yegâh Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  3441 Dil nâlesini gûş ile bir dâd edecek yok Sayfa 1 Yegâh Şevkî Bey İndir
  3516 Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter Sayfa 1 Yegâh İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
  3562 Dudağında açilan gül mey olur Sayfa 1 Yegâh Nihat Adlim İndir
  3616 Dü çeşmim hûn ile doldu Sayfa 1 Yegâh Şevkî Bey İndir
  3750 Edersen de cefâ eğer Sayfa 1 Yegâh Şevkî Bey İndir
  4029 Ey bülbül-i şeydâ gam-ı mihnet sana kaldı Sayfa 1 Yegâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4029 Ey bülbül-i şeydâ gam-ı mihnet sana kaldı Sayfa 2 Yegâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4349 Eyleme ağyardan hiç ihtirâz Sayfa 1 Yegâh Mahmut Celâleddin Paşa İndir
  4424 Feryâdımın âlemde benim hiç eseri yok Sayfa 1 Yegâh Hacı Fâik Bey İndir
  5231 Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur Sayfa 1 Yegâh Dellalzâde İndir
  5231 Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur Sayfa 2 Yegâh Dellalzâde İndir
  5528 Gözünün safvetine nûruna meftûn oldum Sayfa 1 Yegâh Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  5766 Günden güne bir serv-i hırâman olacaksın Sayfa 1 Yegâh Tab’î Mustafa Efendi İndir
  6264 Her dilberi sevdik neme lâzım demedik Sayfa 1 Yegâh İsmail Baha Sürelsan İndir
  6763 İşte erdik nev-bahâre Sayfa 1 Yegâh Hacı Fâik Bey İndir
  7528 Meclis-i vaslında giryân olduğum mâzur tut Sayfa 1 Yegâh Ali Rif’at Çağatay İndir
  7669 Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel Sayfa 1 Yegâh Yusuf Nalkesen İndir
  7669 Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel Sayfa 2 Yegâh Yusuf Nalkesen İndir
  7757 Mu’tâd edeli giryeyi zevkle hevesim yok Sayfa 1 Yegâh Şevkî Bey İndir
  7990 Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini Sayfa 1 Yegâh Bîmen Şen İndir
  8087 Ne yapsam n’eylesem bu hâl-i zâre Sayfa 1 Yegâh Hacı Fâik Bey İndir
  8370 Nûş edip sâgâr-ı aşkın dili bî-hûş ettim Sayfa 1 Yegâh Şevkî Bey İndir
  8788 Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir Sayfa 1 Yegâh Dellalzâde İndir
  8874 Ruhlerin ey gonce-leb verd-i mutarra mıdır Sayfa 1 Yegâh Tanbûri Ali Efendi İndir
  9190 Sandım ki o gözler bakıyor vâ’d ile boşmuş Sayfa 1 Yegâh Erdinç Çelikkol İndir
  9354 Sen ettin kendine efkende gönlüm Sayfa 1 Yegâh Dellalzâde İndir
  10340 Şâd ol gönül ki artık erdin dem-i visâle Sayfa 1 Yegâh Rif’at Bey İndir
  10906 Va’din unutma ey peri Sayfa 1 Yegâh Lâtif Ağa İndir
  11180 Yâre aç ey dil derûnum yâresin Sayfa 1 Yegâh Hacı Fâik Bey İndir
  11209 Yârin saçını çözdü elim muhterizâne Sayfa 1 Yegâh Bîmen Şen İndir
  11514 Yok mu hâlâ şefkatin ey dil-sitan Sayfa 1 Yegâh İbrâhim Efendi(Asâriye hatibi) İndir
  11720 Zülfün hevesi gönlümü sevdâya düşürdü Sayfa 1 Yegâh Ebû-Bekir Ağa İndir
  11720 Zülfün hevesi gönlümü sevdâya düşürdü Sayfa 2 Yegâh Ebû-Bekir Ağa İndir
  12146 Nice gizli ve âşikâr sevgileri paylaşan… Sayfa 1 Yegâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12146 Nice gizli ve âşikâr sevgileri paylaşan… Sayfa 2 Yegâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12428 Keşfolunmaz görmeyince sırr-ı Hak kâşânesin Sayfa 1 Yegâh Zeki Altun (Hâfız) İndir
  14055 Belâga’l ulâ bi kemâlihi Sayfa 1 Yegâh Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  14488 Zâhid bize tâ’n eyleme Hak ismin okur dilimiz Sayfa 1 Yegâh Hüsam Dede İndir
  14514 Sensin ey sultân-ı âlem milk-i dîne pâdişah Sayfa 1 Yegâh Tevfik Bey(Hafız) İndir
  14535 Yine dil nâtini söyler Muhammed Sayfa 1 Yegâh Emin Ongan İndir
  15177 Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim Sayfa 1 Yegâh M.Sabri Akçagül İndir
  15416 Gün doğmadı pencereme kış mı iklim belli değil Sayfa 1 Yegâh İsmâil Demirkıran İndir
  15416 Gün doğmadı pencereme kış mı iklim belli değil Sayfa 2 Yegâh İsmâil Demirkıran İndir
  15770 Nice bilgin nice zengin nice şöhretli kişi göçtü bir bir unutuldu Sayfa 1 Yegâh Rüştü Eriç İndir
  16211 N’oldun ağlarsın gönül sen bi-bedel yarin mi var Sayfa 1 Yegâh _ İndir
  16226 Zîver-i tâc-ı saadet doğduğu şebdir bu şeb Sayfa 1 Yegâh Câhit Öney İndir
  16519 Bir buseni verdin bana Sayfa 1 Yegâh Servet Alî İndir
  16639 Bir nur gibi gökten süzülüp kalbime insen Sayfa 1 Yegâh Rüştü Eriç İndir
  18416 Gör perişân hâlimi git yâre sor Sayfa 1 Yegâh Bahri Altıntaş İndir
  18496 Bir kerre nigâh eyle gönül çeşmine kansın Sayfa 1 Yegâh Osman Nûri Özpekel İndir
  18496 Bir kerre nigâh eyle gönül çeşmine kansın Sayfa 2 Yegâh Osman Nûri Özpekel İndir
  19375 Deniz ufkunda güneş sırra bürünmüş gidiyor Sayfa 1 Yegâh Alâeddin Yavaşça İndir
  19375 Deniz ufkunda güneş sırra bürünmüş gidiyor Sayfa 2 Yegâh Alâeddin Yavaşça İndir
  19378 Ay büyürken sularda ürperir içlenirim Sayfa 1 Yegâh Alâeddin Yavaşça İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.