Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
28 Açıldı bahçe-i reng ü bû’da yâr bahar Sayfa 1 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
28 Açıldı bahçe-i reng ü bû’da yâr bahar Sayfa 2 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
67 Aç yüzün göster cemâlin ey perî Sayfa 1 Tâhir Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
67 Aç yüzün göster cemâlin ey perî Sayfa 2 Tâhir Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
90 Affet canım ver bize yol Sayfa 1 Tâhir Bûselik Nûman Ağa İndir
361 Alem-i sâgarda artık neşe yok Sayfa 1 Tâhir Bûselik Sâdi Hoşses İndir
837 Ateş yakıyor dilde hayâlin gece gündüz Sayfa 1 Tâhir Bûselik Mehmet Eşref (Hâfız-Ûdî) İndir
1014 Bahar gelir gonce açar Sayfa 1 Tâhir Bûselik Ali Gâlip Alnar İndir
1085 Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi Sayfa 1 Tâhir Bûselik Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
1216 Başıma döndükçe bezm-i meyde mînâlar benim Sayfa 1 Tâhir Bûselik Küçük Mehmet Ağa İndir
1216 Başıma döndükçe bezm-i meyde mînâlar benim Sayfa 2 Tâhir Bûselik Küçük Mehmet Ağa İndir
1256 Be-hey zâlim n’idersin sen Sayfa 1 Tâhir Bûselik Nûri Halil Poyraz İndir
1797 Bir bakış bir kaş çatış işveler sevgiler Sayfa 1 Tâhir Bûselik Necdet Varol İndir
1832 Bir civana mâil oldum Sayfa 1 Tâhir Bûselik Rif’at Bey İndir
1857 Birdenbire kapımdan girdi o serhoş güzel Sayfa 1 Tâhir Bûselik Zeki Arif Ataergin İndir
2776 Canlandı hayâlimde o şûh sazı elinde Sayfa 1 Tâhir Bûselik Refik Fersan İndir
2825 Ceylân bakışın bezmimizi kırdı geçirdi Sayfa 1 Tâhir Bûselik İbrâhim Tuğberk İndir
2827 Cezbe-dâr eyler dil-i uşşâkı pür-fer gözlerin Sayfa 1 Tâhir Bûselik Selânik’li Ahmet Efendi İndir
2827 Cezbe-dâr eyler dil-i uşşâkı pür-fer gözlerin Sayfa 2 Tâhir Bûselik Selânik’li Ahmet Efendi İndir
3051 Çille-i baht-ı siyâhım dolmuyor Sayfa 1 Tâhir Bûselik Râkım Elkutlu İndir
3180 Dediler bir gece bezminde kalırsan o kızın Sayfa 1 Tâhir Bûselik Oğuz Şenler İndir
3313 Dest-i sâkîden çekip câm-ı neşâtı Cem gibi Sayfa 1 Tâhir Bûselik Küçük Mehmet Ağa İndir
3326 Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben Sayfa 1 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
3411 Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre Sayfa 1 Tâhir Bûselik _ İndir
3411 Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre Sayfa 2 Tâhir Bûselik _ İndir
3697 Düştü gönlüm bir kere ol âfet-i dildâre Sayfa 1 Tâhir Bûselik Fehmi Tokay İndir
3713 Düştüm düşeli mihnet-i dünyâya usandım Sayfa 1 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
3713 Düştüm düşeli mihnet-i dünyâya usandım Sayfa 2 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
4108 Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir Sayfa 1 Tâhir Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
4108 Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir Sayfa 2 Tâhir Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
4377 Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni Sayfa 1 Tâhir Bûselik Cemâl Calan (Arap) İndir
4635 Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ Sayfa 1 Tâhir Bûselik Rahmi Bey İndir
5225 Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın Sayfa 1 Tâhir Bûselik İsmail Baha Sürelsan İndir
5343 Görmesem gül yüzünü bir gece ey mâh-ı cenan Sayfa 1 Tâhir Bûselik Kâzım Uz (Muâllim) İndir
5641 Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz Sayfa 1 Tâhir Bûselik Fehmi Tokay İndir
5689 Gül ruhun şevkiyle çeşmim ol kadar zâr oldu âh Sayfa 1 Tâhir Bûselik Tanbûri İzak Efendi İndir
5689 Gül ruhun şevkiyle çeşmim ol kadar zâr oldu âh Sayfa 2 Tâhir Bûselik Tanbûri İzak Efendi İndir
5846 Güzel gel meclise tenhâ Sayfa 1 Tâhir Bûselik Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
6329 Her subh u mesâ inlese sînemde Kemânîm Sayfa 1 Tâhir Bûselik Lem’î Atlı İndir
7072 Kaşların yay kirpiğin ok Sayfa 1 Tâhir Bûselik İsmet Danış İndir
7180 Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme Sayfa 1 Tâhir Bûselik Zeki Arif Ataergin İndir
7932 Nazlım ne kadar güzel yüzün var Sayfa 1 Tâhir Bûselik Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
8185 Neler oldu bu dehre yok güler yüz gül çehre Sayfa 1 Tâhir Bûselik Osman Şevki Uludağ İndir
8280 Nîm-nigâh-ı çeşm-i mestin kalbimi nâlân eder Sayfa 1 Tâhir Bûselik Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
8282 Nîm-nigâha kail(olmam/oldum)yok mudur bir harf atış Sayfa 1 Tâhir Bûselik Ziyâ Bey (Üsküdar’lı) İndir
8400 O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsün Sayfa 1 Tâhir Bûselik Hacı Sâdullah Ağa İndir
8400 O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsün Sayfa 2 Tâhir Bûselik Hacı Sâdullah Ağa İndir
8400 O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsün Sayfa 3 Tâhir Bûselik Hacı Sâdullah Ağa İndir
9230 Sarılmış tüllere gördüm hayâlin Sayfa 1 Tâhir Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9230 Sarılmış tüllere gördüm hayâlin Sayfa 2 Tâhir Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9504 Seni candan severim aşkına kurban olurum Sayfa 1 Tâhir Bûselik Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
10214 Söylen ol yâre benim çeşmimi pür-âb etmesin Sayfa 1 Tâhir Bûselik Dede Efendi İndir
10214 Söylen ol yâre benim çeşmimi pür-âb etmesin Sayfa 2 Tâhir Bûselik Dede Efendi İndir
11137 Yandım sana ey gonce-ter Sayfa 1 Tâhir Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11268 Yektâ güherim meclis-i rindan sedefimdir Sayfa 1 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
12799 Menekşe gülümser seni görünce Sayfa 1 Tâhir Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
12799 Menekşe gülümser seni görünce Sayfa 2 Tâhir Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
13189 Çok vefâsızmış o yârim gitti dönmek bilmiyor Sayfa 1 Tâhir Bûselik Niyâzi Şengül İndir
15097 Dilimde şarkı sazımda telsin Sayfa 1 Tâhir Bûselik İsmail Demirkıran İndir
18053 Bir bir tükenip gitti de ömrümde ki yıllar Sayfa 1 Tâhir Bûselik Metin Everes İndir
18053 Bir bir tükenip gitti de ömrümde ki yıllar Sayfa 2 Tâhir Bûselik Metin Everes İndir
18665 Bir şiir yazdım senin sevginle Sayfa 1 Tâhir Bûselik Osman Nuri Özpekel İndir
18665 Bir şiir yazdım senin sevginle Sayfa 2 Tâhir Bûselik Osman Nuri Özpekel İndir
19355 Bir sarp tepedir çıktığımız yer dönemem Sayfa 1 Tâhir Bûselik Erdinç Çelikkol İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.