Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
2 A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim Sayfa 1 Sûznâk _ İndir
89 Affet beni sevgilim aşkı ben ettim heder Sayfa 1 Sûznâk Kaya Bekat İndir
151 Ağlayış ve gülüşlerim seninleyse başka güzel Sayfa 1 Sûznâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
167 Ah bu güzel gence eden işkence Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
212 Ah ne yazık ümid ile yâre inandım Sayfa 1 Sûznâk Kasım İnaltekin İndir
219 Ahû bakışlım ey dil-pesendim Sayfa 1 Sûznâk Râşid Efendi(Neyzen) İndir
224 Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden Sayfa 1 Sûznâk Neyzen Rızâ Bey İndir
344 Alem ağlarken bugün benim dil-i nâ-şâdıma Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
358 Alem-i mehtâba çıksak bir şeb ey âlîcenab Sayfa 1 Sûznâk Râşid Efendi(Neyzen) İndir
374 Alınca gönlümü mihr-i cemâli Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
374 Alınca gönlümü mihr-i cemâli Sayfa 2 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
565 Asümâna çıktı âhım Sayfa 1 Sûznâk Said Mehmet Efendi İndir
613 Âşık oldum sana ey gonce-dehen Sayfa 1 Sûznâk Tanbûri Ali Efendi İndir
662 Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden Sayfa 1 Sûznâk Muzaffer İlkar İndir
695 Aşkın bana mâzideki son hâtırâ olsun Sayfa 1 Sûznâk Abdülhalik Bey İndir
778 Aşk ile yanmaktadır cân ü tenim Sayfa 1 Sûznâk Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
798 Aşk yalan boşuna yanma diyorlar Sayfa 1 Sûznâk Bilge Özgen İndir
798 Aşk yalan boşuna yanma diyorlar Sayfa 2 Sûznâk Bilge Özgen İndir
836 Ateş ve kül arası (AŞK BUDUR) Sayfa 1 Sûznâk Kaya Bekat İndir
838 Atfetme sakın hançer-i müjgânını nâgâh Sayfa 1 Sûznâk Tatyos Efendi İndir
878 Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin Sayfa 1 Sûznâk Erol Sayan İndir
890 Ayrı düştüm sevgilimden dünyâ bana dar oldu Sayfa 1 Sûznâk Yesârî Asım Arsoy İndir
890 Ayrı düştüm sevgilimden dünyâ bana dar oldu Sayfa 2 Sûznâk Yesârî Asım Arsoy İndir
1055 Bahçemde açan goncaların hepsi dökülsün Sayfa 1 Sûznâk Kâni Karaca İndir
1104 Bak hâlime cânâ ne kadar etti tebeddül Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1141 Bak şimdi de gönlüm seni andı sana yandı Sayfa 1 Sûznâk Şevki Sevgin (Neyzen) İndir
1159 Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1162 Baktın güldün düşündün anladım ki unuttun Sayfa 1 Sûznâk Selâhattin İçli İndir
1173 Bana bahar yaz gelip fırtınalar koparma Sayfa 1 Sûznâk Amir Ateş İndir
1233 Başladın ağyâr ile ünsiyyete Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
1235 Başları dumanlı yemyeşil dağlar Sayfa 1 Sûznâk Nihat Adlim İndir
1373 Ben gezerken hüzn ile bir hâl-i mahzûnânede Sayfa 1 Sûznâk Hacı Fâik Bey İndir
1378 Ben gülşen-i aşkında nevâ-sâz-ı sühendim Sayfa 1 Sûznâk Ûdî Sâmi Bey İndir
1398 Beni bîzâr ederken serzenişler Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
1403 Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
1467 Benim yârem gibi yâre bulunmaz Sayfa 1 Sûznâk Lâtif Efendi İndir
1502 Ben mi yandım bu cihan mi yanıyor bilmem aman Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1578 Beylerbeyi’nin (Kadıköy’ünün) âb ü hevâsı ne güzeldir Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1584 Bezm-i ağyâre varıp zevk u safâ niyyetine Sayfa 1 Sûznâk Vardakosta Ahmet Ağa İndir
1584 Bezm-i ağyâre varıp zevk u safâ niyyetine Sayfa 2 Sûznâk Vardakosta Ahmet Ağa İndir
1601 Bezm-i uşşâka niçin gelmezsin Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
1611 Bırak aşkın kalbimi yaksın Sayfa 1 Sûznâk Muzaffer İlkar İndir
1627 Bıraktı beni âvâre düşkün Sayfa 1 Sûznâk Bîmen Şen İndir
1627 Bıraktı beni âvâre düşkün Sayfa 2 Sûznâk Bîmen Şen İndir
1630 Bî-baht olarak devr-i şebâbı heder ettin Sayfa 1 Sûznâk Hacı Fâik Bey İndir
1665 Bilmeden istemeden sen o güzel eski sesin Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Hatipoğlu İndir
1684 Bilmem ki a sevdiğim sen mi gurup mu güzel Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Şardağ İndir
1684 Bilmem ki a sevdiğim sen mi gurup mu güzel Sayfa 2 Sûznâk Rüştü Şardağ İndir
1774 Bir anda bütün her şeyi yık gel diyemem ki Sayfa 1 Sûznâk Kâni Karaca İndir
1882 Bir dil ki esîr-i gam olur neş’ever olmaz Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
1900 Bir gamlı hayâl kaldı da yıllarca emekten Sayfa 1 Sûznâk Cevdet Çağla İndir
1973 Bin gülle bahâr etmedesin hayli zamandır Sayfa 1 Sûznâk Gavsi Baykara İndir
1981 Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter Sayfa 1 Sûznâk Selânik’li Ahmet Efendi İndir
1981 Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter Sayfa 2 Sûznâk Selânik’li Ahmet Efendi İndir
1999 Bir gün geleceksin diye sevdâmı avuttum Sayfa 1 Sûznâk İsak Varon İndir
2027 Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Sayfa 1 Sûznâk Bekir Sıtkı Sezgin İndir
2037 Bir güzele ben de gönül bağladım Sayfa 1 Sûznâk Nikoğos Ağa İndir
2039 Bir güzele kul oldum Sayfa 1 Sûznâk Hânende Aleksan Efendi İndir
2184 Bir nev-civân oldu peydâ Sayfa 1 Sûznâk Medenî Aziz Efendi İndir
2196 Bir nigâhınla kapıldım gönlümü verdim sana Sayfa 1 Sûznâk Bogos Efendi(Hânende) İndir
2203 Bir nûr-i mücessemdi çıkıp gitti elimden Sayfa 1 Sûznâk Râkım Elkutlu İndir
2206 Bir ömre bedeldir seni görmek yakından Sayfa 1 Sûznâk Cengiz Dişçioğlu İndir
2212 Bir penbe ateş var gülün en tâze yerinde Sayfa 1 Sûznâk Metin Everes İndir
2253 Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te’sir Sayfa 1 Sûznâk Rahmi Bey İndir
2372 Bir yudum su olup aktın içime nazlı kadın Sayfa 1 Sûznâk Ferit Tan İndir
2411 Biyâ sâkî an mey ki hâl âverd Sayfa 1 Sûznâk Zekâî Dede İndir
2438 Boş değildir sevdiğim nâz ettiğin Sayfa 1 Sûznâk Kanûni Hâlit Bütek İndir
2521 Bugünlerde a sultânım Sayfa 1 Sûznâk Kudümzenbaşı Ali Dede İndir
2524 Bugünlerde seni görsek Sayfa 1 Sûznâk Ûdî Sâmi Bey İndir
2571 Buluşalım bir tenhâda Sayfa 1 Sûznâk Sâlih Ağa İndir
2666 Bülbüller eylesin feryâd Sayfa 1 Sûznâk Nikoğos Ağa İndir
2704 Câm-ı aşkın içtim oldum derd-nâk Sayfa 1 Sûznâk Şevkî Bey İndir
2714 Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim Sayfa 1 Sûznâk Dede Efendi İndir
2714 Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim Sayfa 2 Sûznâk Dede Efendi İndir
2729 Cânânım ömre bedel gül yüzünle gülende Sayfa 1 Sûznâk Selâhattin Altınbaş İndir
2806 Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın Sayfa 1 Sûznâk Rif’at Bey İndir
2812 Cevr etme bana böyle Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
2817 Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr Sayfa 1 Sûznâk Osman Nihat Akın İndir
2818 Cevrin yetişir sanma aman ol ki sitemkâr Sayfa 1 Sûznâk Şerif İçli İndir
2874 Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım Sayfa 1 Sûznâk Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
2925 Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenânın Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
2925 Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenânın Sayfa 2 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
2968 Çeşm-i cellâdın bu(anda-yaşta) girdi artık kanıma Sayfa 1 Sûznâk Tatyos Efendi İndir
3046 Çile çektim çile çektim Sayfa 1 Sûznâk Râfet Kıral İndir
3112 Dağ-dar-ı hasret ettin hicr ile cân ü teni Sayfa 1 Sûznâk Civan Ağa (Lavtacı) İndir
3112 Dağ-dar-ı hasret ettin hicr ile cân ü teni Sayfa 2 Sûznâk Civan Ağa (Lavtacı) İndir
3123 Dağıtıp âleme peymâneyi sun zehri bana Sayfa 1 Sûznâk Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
3123 Dağıtıp âleme peymâneyi sun zehri bana Sayfa 2 Sûznâk Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
3153 Daldım yine bir engine umman mı o gözler Sayfa 1 Sûznâk Erdinç Çelikkol İndir
3167 Dâm-ı hüsn-i yârimin özge şikârıdır gönül Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
3175 Darılıp kaçma benim kalbimi hiç dinlemeden Sayfa 1 Sûznâk Ali Ulvi Baradan İndir
3185 Dedim “Ey gönül Sultanı aman ey cânımın cânı” Sayfa 1 Sûznâk Dellalzâde İndir
3215 Dem-â-dem eylerim feryâd elinden Sayfa 1 Sûznâk Kemânî Rızâ Efendi İndir
3216 Dem-â-dem eyleriz tahsil-i ilme şevk ile gayret Sayfa 1 Sûznâk Zekâî Dede İndir
3273 Derdini söyle bana ben sana dermân olayım Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Mehmet Eşref Efendi İndir
3455 Dil şevk-i lebet müdam dâred (KÂR-I ŞEVK-İ LEBET) Sayfa 1 Sûznâk Zekâî Dede İndir
3455 Dil şevk-i lebet müdam dâred (KÂR-I ŞEVK-İ LEBET) Sayfa 2 Sûznâk Zekâî Dede İndir
3455 Dil şevk-i lebet müdam dâred (KÂR-I ŞEVK-İ LEBET) Sayfa 3 Sûznâk Zekâî Dede İndir
3508 Dokunma kalbime zîra çok incedir kırılır Sayfa 1 Sûznâk Gavsi Baykara İndir
3538 Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin Sayfa 1 Sûznâk Ümit Mutlu İndir
3587 Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Sayfa 1 Sûznâk Münir Nûrettin Selçuk İndir
3600 Doğduğum günden beri Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3605 Duydum ki yeşil gözlerinin rengi sararmış Sayfa 1 Sûznâk Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
3746 Edemem kimseye hâlim hikâyet Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
3763 Efendim nev-civansın sen Sayfa 1 Sûznâk Serkis Nurlıyan (Şâir) İndir
3775 Eğer dosttan belli haber sorarsan Sayfa 1 Sûznâk Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3775 Eğer dosttan belli haber sorarsan Sayfa 2 Sûznâk Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3775 Eğer dosttan belli haber sorarsan Sayfa 3 Sûznâk Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3819 Elem geçer dedik ammâ hakîkat öyle değil Sayfa 1 Sûznâk Fahri Kopuz İndir
3819 Elem geçer dedik ammâ hakîkat öyle değil Sayfa 2 Sûznâk Fahri Kopuz İndir
3828 Elin elime alaydım Sayfa 1 Sûznâk _ İndir
3838 Ellere uzaktan bak bana yakın gel Sayfa 1 Sûznâk Osman Nihat Akın İndir
3852 Elvedâ demek için uzanırken ellerim Sayfa 1 Sûznâk Mahmut Yivli İndir
3852 Elvedâ demek için uzanırken ellerim Sayfa 2 Sûznâk Mahmut Yivli İndir
3927 Eski hâli hiç göremem Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
3958 Etmiyor hiç merhamet cânan benim efganıma Sayfa 1 Sûznâk Selânik’li Ahmet Efendi İndir
3972 Ettin bana cevr ü cefâ Sayfa 1 Sûznâk Denizoğlu Ali Bey İndir
4055 Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez Sayfa 1 Sûznâk Küçük Mehmet Ağa İndir
4093 Ey gonca-i gülzâr-ı nevâziş Sayfa 1 Sûznâk Nikoğos Ağa İndir
4130 Ey gül-i gülşen-serây-ı hüsn ü ân Sayfa 1 Sûznâk Lâtif Ağa İndir
4153 Ey hilâl-ebrû kamer-tal’at nigâr-ı dilsitan Sayfa 1 Sûznâk Tanbûri Ali Efendi İndir
4157 Ey hünerver dil-rübâ ey nazlı nâzik nağmekâr Sayfa 1 Sûznâk Bîmen Şen İndir
4157 Ey hünerver dil-rübâ ey nazlı nâzik nağmekâr Sayfa 2 Sûznâk Bîmen Şen İndir
4214 Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim Sayfa 1 Sûznâk Lavtacı Hristo İndir
4280 Ey şehenşâh-ı cihan adliyle etmiş lem-yezel Sayfa 1 Sûznâk Rif’at Bey İndir
4314 Ey vatan evlâdı sâdık kahraman ünvanlılar Sayfa 1 Sûznâk Zekâî Dede İndir
4321 Ey veliyyü’n-nîmet-i bî-minnetim Sayfa 1 Sûznâk Râşit Efendi(Neyzen) İndir
4327 Ey ye’s-i envâr-ı cihan tâb-ı muhabbet Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4415 Feryâd ederim hâlime imdâd edecek yok Sayfa 1 Sûznâk Emin Ongan İndir
4433 Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır Sayfa 1 Sûznâk İsmail Demirkıran İndir
4467 Firâkınla işim sahrâ-yı gamda âh ü zâr olsun Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Sâdık Efendi İndir
4483 Firkatinle beni mecnûn ettin Sayfa 1 Sûznâk Lâtif Ağa İndir
4621 Geçti âlâm-ı firâkın cânıma Sayfa 1 Sûznâk Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
4638 Geçti ömrün baharı perîşân oldu bugün Sayfa 1 Sûznâk Cemil Kıvanç İndir
4669 Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Sayfa 1 Sûznâk Erdinç Çelikkol İndir
4670 Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Sayfa 1 Sûznâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
4682 Gel de güzelim beni sevindir Sayfa 1 Sûznâk Neveser Kökdeş İndir
4698 Geldiğim demde bu mihnet-hâneye ben ağladım Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Sâlis Efendi İndir
4698 Geldiğim demde bu mihnet-hâneye ben ağladım Sayfa 2 Sûznâk Hâfız Sâlis Efendi İndir
4708 Gel deyip de gelmeyen sev deyip de sevmeyen… Sayfa 1 Sûznâk İsmail Demirkıran İndir
4708 Gel deyip de gelmeyen sev deyip de sevmeyen… Sayfa 2 Sûznâk İsmail Demirkıran İndir
4714 Gel elâ gözlüm efendim yanıma Sayfa 1 Sûznâk Tatyos Efendi İndir
4714 Gel elâ gözlüm efendim yanıma Sayfa 2 Sûznâk Tatyos Efendi İndir
4739 Gel ey tavrı melek-âde Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
4829 Gel seninle yeni bir aşka giriftar olalım Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Râsim Bey İndir
5014 Gökyüzüm olsan seni dağ gibi sevsem Sayfa 1 Sûznâk Sâdun Aksüt İndir
5017 Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam Sayfa 1 Sûznâk Necmi Pişkin İndir
5054 Gönlümde müebbet yaşayan tatlı emelsin Sayfa 1 Sûznâk Mûsa Süreyyâ Bey İndir
5071 Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında (O SİYAH GÖZLÜ KADIN) Sayfa 1 Sûznâk Cevdet Çağla İndir
5092 Gönlümü aldı bir hûrî tâl’at Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5235 Gönül kuşum takıldı saçının ağına Sayfa 1 Sûznâk Amir Ateş İndir
5292 Gördüğüm yerde seni büht ile ey gonce-dehen Sayfa 1 Sûznâk Selânik’li Ahmet Efendi İndir
5321 Gördüm yine bir dilber-i pâkize-cemâli Sayfa 1 Sûznâk Rif’at Bey İndir
5367 Görünce gerdeninde çifte hâli Sayfa 1 Sûznâk Lavtacı Hristo İndir
5367 Görünce gerdeninde çifte hâli Sayfa 2 Sûznâk Lavtacı Hristo İndir
5425 Gözlerimde sanki bir esrar arar şen gözlerin Sayfa 1 Sûznâk İbrâhim Tuğberk İndir
5448 Gözlerin bir içim su içim yandı doğrusu Sayfa 1 Sûznâk Ferit Sıdal İndir
5453 Gözlerinden gönlüme ılık bir bahar indi Sayfa 1 Sûznâk Teoman Alpay İndir
5471 Gözlerini gördüğüm an bir su gibi akar zaman Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
5471 Gözlerini gördüğüm an bir su gibi akar zaman Sayfa 2 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
5504 Gözümden gitmiyor bir dem hayâlin Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
5667 Güller o güzel alnına değmiş yaralanmış Sayfa 1 Sûznâk Hasan Akıncı İndir
5723 Gülüp geçtin ben ağlarken şimdi sitemin niye Sayfa 1 Sûznâk Muzaffer İlkar İndir
5752 Gülzâr-ı hüsnün gülleri Sayfa 1 Sûznâk Eyyûbî Mehmet Bey İndir
5767 Günden güne efzûn oluyor kahr ü azâbın Sayfa 1 Sûznâk Mehmet Eşref Efendi(Hafız) İndir
5858 Güzelim gözlüğünü çeşmine tak Sayfa 1 Sûznâk Tatyos Efendi İndir
5876 Güzelliğin bir bahar âhengin ney demektir Sayfa 1 Sûznâk İsmail Demirkıran İndir
5898 Hâb-gâhınken efendim gülşenim Sayfa 1 Sûznâk Kemâl Emin Bara İndir
5929 Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh Sayfa 1 Sûznâk Şekerci Cemil Bey İndir
6023 Hasreti kadehlerden ümitle içiyorum Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
6063 Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim Sayfa 1 Sûznâk Emin Ongan İndir
6080 Hastayım zevk u safâdan uzak Sayfa 1 Sûznâk Semahat Özdenses İndir
6108 Havf eder tiğ-i belâ nâvek-i müjgânından Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
6128 Hayâlin dîdede âteşler bıraktı cânıma Sayfa 1 Sûznâk Nikoğos Ağa İndir
6171 Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül Sayfa 1 Sûznâk Burhânettin Ökte İndir
6297 Her lâhza seni görmek için âh ederim ben Sayfa 1 Sûznâk Ali Gâlip Türkkan İndir
6297 Her lâhza seni görmek için âh ederim ben Sayfa 2 Sûznâk Ali Gâlip Türkkan İndir
6339 Her şey seni sevdiğim o akşamla başladı Sayfa 1 Sûznâk Necip Mirkelâmoğlu İndir
6390 Hicâb etme benden böyle Sayfa 1 Sûznâk Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
6396 Hicran dolu geceler bahtım gibi karadır Sayfa 1 Sûznâk Sadettin Kaynak İndir
6405 Hicrân olsa da yoldaş her seferinde Sayfa 1 Sûznâk Emin Ongan İndir
6415 Hicrânımı hisset azıcık şarkıma bak da Sayfa 1 Sûznâk Necmi Pişkin İndir
6434 Hicrinle senin revnâk-ı çeşmim soluverdi Sayfa 1 Sûznâk Zeki Arif Ataergin İndir
6470 Hoş edâlı bir civan.. Sayfa 1 Sûznâk Numan Ağa İndir
6518 Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şânın Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
6863 Kâkülün dökmüş hilâl kaş üstüne Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
6985 Kapanmaz bu yaralar figan olur içimde Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
6989 Kapıldı kaldı gönlüm bir şîvekâre Sayfa 1 Sûznâk _ İndir
6995 Kapılır her gören ol şûh-i cihan-âşûbu Sayfa 1 Sûznâk Küçük Mehmet Ağa İndir
7003 Kâr etmedi zâlim sana bu âh ü enînim Sayfa 1 Sûznâk Ali Rif’at Çağatay İndir
7028 Karanlık gecelerde dillerde hecelerde Sayfa 1 Sûznâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
7073 Kaşların yay kirpiğin ok Sayfa 1 Sûznâk Yılmaz Yüksel İndir
7133 Kestim ümmîdi nihâyet sîne-i sad-pâreden Sayfa 1 Sûznâk Ûdî Hasan Sabri Bey İndir
7324 Kûyinde senin yer bulunur sanmış iken ben Sayfa 1 Sûznâk Santûri Ethem Efendi İndir
7324 Kûyinde senin yer bulunur sanmış iken ben Sayfa 2 Sûznâk Santûri Ethem Efendi İndir
7330 Kuzucağım ne kaçarsın benden Sayfa 1 Sûznâk Hacı Fâik Bey İndir
7439 Mahrûm-i emel etmeyiniz vuslatınızdan Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
7440 Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden Sayfa 1 Sûznâk Ekrem Güyer İndir
7489 Mâvi gözlüm ne kadar dilber imiş Sayfa 1 Sûznâk Rif’at Bey İndir
7517 Meclis bezendi sun bâde sâkî Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
7559 Mehd içinde eşk-i mihnetle açılmış gözlerim Sayfa 1 Sûznâk Selânik’li Ahmet Efendi İndir
7582 Meleğimsin gonca gülümsün siyah gözlü perim Sayfa 1 Sûznâk Necmi Pişkin İndir
7704 Bulut bulutun üstüne Sayfa 1 Sûznâk Safiye Torun İndir
7707 Meylin niçin elden yana Sayfa 1 Sûznâk Hafız Efendi İndir
7752 Muntazır ruhsârına gönlüm benim Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Osman Efendi(Mevlidhan) İndir
7798 Müptelâ-yı derd olan diller devâdan geçtiler Sayfa 1 Sûznâk Şükrü Şenozan İndir
7813 Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ Sayfa 1 Sûznâk Dede Efendi İndir
7813 Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ Sayfa 2 Sûznâk Dede Efendi İndir
7912 Nâz ü reftar ile gülzâre buyur Sayfa 1 Sûznâk Suyolcuzâde Sâlih Efendi İndir
7958 Ne çabuk geçti baharın unutulmaz seheri Sayfa 1 Sûznâk Gültekin Çeki İndir
7961 Ne çok çektim hasretini bilsen Ahsen Sayfa 1 Sûznâk Sedat Öztoprak İndir
8001 Ne güzeldi ümitlerim kırdı gitti sevdiklerim Sayfa 1 Sûznâk Erol Bingöl İndir
8001 Ne güzeldi ümitlerim kırdı gitti sevdiklerim Sayfa 2 Sûznâk Erol Bingöl İndir
8026 Ne kadar kandı gönül o güzel sözlerine Sayfa 1 Sûznâk Mustafa Sunar İndir
8039 Ne müşkülmüş seni sevmek sana yâr olmak Sayfa 1 Sûznâk Osman Nihat Akın İndir
8155 Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Yusuf Efendi İndir
8164 Nedir bu sendeki hâlet Sayfa 1 Sûznâk Tâhir Ağa İndir
8189 Nerde kaldı benim nazlı meleğim Sayfa 1 Sûznâk Kirkor Mehteryan (Kanûni) İndir
8203 Nerdesin sînemde ateş ufku sardı mâh-tâb Sayfa 1 Sûznâk Zeki Arif Ataergin İndir
8213 Nesin sen a güzel nesin hûrî mi ya melek misin Sayfa 1 Sûznâk Dede Efendi İndir
8213 Nesin sen a güzel nesin hûrî mi ya melek misin Sayfa 2 Sûznâk Dede Efendi İndir
8227 Neş’eyâb etmekte hüzn-i kalb-i nâ-şâdım seni Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Yusuf Efendi İndir
8265 Ney’de nağme dilde şarkım gözde hâbımsın benim Sayfa 1 Sûznâk Bahri Altıntaş İndir
8265 Ney’de nağme dilde şarkım gözde hâbımsın benim Sayfa 2 Sûznâk Bahri Altıntaş İndir
8276 Neyle zaptetsem dil-i (dîvânemi-mestânemi) Sayfa 1 Sûznâk Necip Paşa İndir
8304 Nice sevdim seni ey dîdeleri sürmeli yâr Sayfa 1 Sûznâk Erdinç Çelikkol İndir
8335 Nihâl-i gülşen-i hüsn-i ezelsin Sayfa 1 Sûznâk Emin Ongan İndir
8382 O çapkın büsbütün yaramaz oldu Sayfa 1 Sûznâk Ümit Gürelman İndir
8392 O ellere ben dokunup o gözlere ben baksam Sayfa 1 Sûznâk Hasan Soysal İndir
8466 Ol gül-i nevres beni cevr ile nâlân eder Sayfa 1 Sûznâk Rif’at Bey İndir
8466 Ol gül-i nevres beni cevr ile nâlân eder Sayfa 2 Sûznâk Rif’at Bey İndir
8535 O siyah gözlerinin sihrine dil bağlayalı Sayfa 1 Sûznâk Refik Fersan İndir
8683 Öyle yorgun öyle üzgün derbeder hâlim yine Sayfa 1 Sûznâk Adem Şâhin İndir
8701 Pâ-bûsuna ermek üzre ey yâr Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
8701 Pâ-bûsuna ermek üzre ey yâr Sayfa 2 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
8729 Pek güzelsin sevdiğim sevmek seni mihnet midir Sayfa 1 Sûznâk Nesim Silviya (Haham) İndir
8734 Pek merak oldu bana ey sîm-ten Sayfa 1 Sûznâk Hacı Fâik Bey İndir
8739 Pek özledim o demleri seninle bu yerleri Sayfa 1 Sûznâk Neveser Kökdeş İndir
8741 Pek revâdır sevdiğim ettiklerin Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Râsim Bey İndir
8807 Rahm edip hâl-i dil-i sûzânıma Sayfa 1 Sûznâk Kanûni Hâlit Bey İndir
8811 Rahm eyle gel feryâdıma Sayfa 1 Sûznâk Rif’at Bey İndir
8817 Rakibi yanına alıp gezersin Sayfa 1 Sûznâk Yusuf Paşa İndir
8860 Revâ mı ey perî gülmek Sayfa 1 Sûznâk Tanbûri Ali Efendi İndir
8934 Rûz u şeb âh eylemekten çâk-çâk oldum yeter Sayfa 1 Sûznâk Küçük Mehmet Ağa İndir
8934 Rûz u şeb âh eylemekten çâk-çâk oldum yeter Sayfa 2 Sûznâk Küçük Mehmet Ağa İndir
9103 Sâkî yeni sevdim bana sen eski şarap sun Sayfa 1 Sûznâk Sadettin Kaynak İndir
9113 Saklayıp kalb-i mükedderde seni Sayfa 1 Sûznâk Ûdî İzzet Bey İndir
9122 Sana bağlanan gönül boş yere bekledi Sayfa 1 Sûznâk Erol Sayan İndir
9139 Sana bir kerre gücendi küstü darıldı gönül Sayfa 1 Sûznâk Erdoğan Berker İndir
9139 Sana bir kerre gücendi küstü darıldı gönül Sayfa 2 Sûznâk Erdoğan Berker İndir
9261 Sazımda bir gönül hikâyesi var Sayfa 1 Sûznâk Necdet Varol İndir
9261 Sazımda bir gönül hikâyesi var Sayfa 2 Sûznâk Necdet Varol İndir
9266 Sâzın gibi al sînene vur kalbimi inlet Sayfa 1 Sûznâk Cevdet Çağla İndir
9312 Sen beni bir hiç yüzünden terk edip gittin Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı İndir
9323 Sen bezmimize geldiğin akşam seher olmaz Sayfa 1 Sûznâk Hasan Ali Yücel İndir
9374 Sen gittin kalmadı gönlümde bahar Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Şensoy İndir
9374 Sen gittin kalmadı gönlümde bahar Sayfa 2 Sûznâk Alâeddin Şensoy İndir
9457 Senden ayrı geçti günler geçti aylar geçti seneler Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı İndir
9461 Senden geçemez lütfen acı kalb-i harâba Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9461 Senden geçemez lütfen acı kalb-i harâba Sayfa 2 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9649 Sensiz bu sabah bir acı rüyâyla uyandım Sayfa 1 Sûznâk Mustafa Nâfiz Irmak İndir
9655 Sensiz geceler geçti hayâlât ile bî-hâb Sayfa 1 Sûznâk Mûsa Süreyyâ Bey İndir
9674 Sensiz yaşamak bil ki ölümden de acı Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
9691 Serde hevâ-yı kâkül dilde hayâl-i cânan Sayfa 1 Sûznâk Zekâî Dede İndir
9777 Sevdâya düşen kurtulamaz ben gibi çeker Sayfa 1 Sûznâk Sabri Süha Ansen İndir
9818 Sevdiğim lûtf eyle bir gün gidelim Sayfa 1 Sûznâk Rif’at Bey İndir
9848 Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım Sayfa 1 Sûznâk Rahmi Bey İndir
9861 Sevdim seveli sen güzeli gitti şuûrum Sayfa 1 Sûznâk Zeki Arif Ataergin İndir
9861 Sevdim seveli sen güzeli gitti şuûrum Sayfa 2 Sûznâk Zeki Arif Ataergin İndir
9972 Sevme beni sakın artık mâzideki sevgimizle Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
9972 Sevme beni sakın artık mâzideki sevgimizle Sayfa 2 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
10040 Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânım gibi Sayfa 1 Sûznâk Dellalzâde İndir
10040 Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânım gibi Sayfa 2 Sûznâk Dellalzâde İndir
10054 Sil bu gözyaşlarını ömrün zehrini içme Sayfa 1 Sûznâk Hasan Fehmi Mutel İndir
10086 Soldum bu küçük yaşta yazık gül gibi soldum Sayfa 1 Sûznâk Selânik’li Ahmet Efendi İndir
10120 Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül Sayfa 1 Sûznâk Mustafa Nâfiz Irmak İndir
10129 Sonsuz acı duydum bu gece Sayfa 1 Sûznâk Neveser Kökdeş İndir
10137 Sorma bana söylemem kalbimin feryâdını Sayfa 1 Sûznâk Ali Salâhî Bey (Ûdî) İndir
10234 Söz olmaz hüsnüne sen bir hûb-zîbâ musavversin Sayfa 1 Sûznâk Rif’at Bey İndir
10302 Sûznâk etme beni ey mehveşim Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
10304 Sûznâk-i âteş-i aşkım yetiş imdâda gel (feryâda gel) Sayfa 1 Sûznâk Nikoğos Ağa İndir
10305 Sûznâk-i fasl-ı aşkı söyleyim dinle yeter Sayfa 1 Sûznâk Tatyos Efendi İndir
10305 Sûznâk-i fasl-ı aşkı söyleyim dinle yeter Sayfa 2 Sûznâk Tatyos Efendi İndir
10412 Şem’a-i dildâre yaktım gönlümü sâd âh ile Sayfa 1 Sûznâk Leon Hancıyan İndir
10418 Şen gözlerinin şi’rine ben kalbimi verdim Sayfa 1 Sûznâk Artaki Candan İndir
10421 Şerâr-ı nâr-ı hasret sîneden pertev-feşândır Sayfa 1 Sûznâk Rif’at Bey İndir
10458 Şimdi her zerremdesin gönülde cânımdasın Sayfa 1 Sûznâk Halûk Recâî İndir
10458 Şimdi her zerremdesin gönülde cânımdasın Sayfa 2 Sûznâk Halûk Recâî İndir
10462 Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu Sayfa 1 Sûznâk Zeki Müren İndir
10512 Şu yanan bağrıma yaslan duyacaksın nesi var Sayfa 1 Sûznâk Hasan Esen İndir
10512 Şu yanan bağrıma yaslan duyacaksın nesi var Sayfa 2 Sûznâk Hasan Esen İndir
10530 Tâ cemâlin gördüğüm günden beri Sayfa 1 Sûznâk Lâtif Ağa İndir
10565 Takıldı kaldı gönlüm zülf-i yâre Sayfa 1 Sûznâk Selânik’li Ahmet Efendi İndir
10776 Unutma a canım sonbahar olunca Sayfa 1 Sûznâk Fâiz Kapancı İndir
10776 Unutma a canım sonbahar olunca Sayfa 2 Sûznâk Fâiz Kapancı İndir
10811 Uslanmadı hâlâ emeli bitmedi gönlüm Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
10882 Ümitsiz bir sevişle zülfüne dil bağlayanlar var Sayfa 1 Sûznâk Mustafa Nâfiz Irmak İndir
10882 Ümitsiz bir sevişle zülfüne dil bağlayanlar var Sayfa 2 Sûznâk Mustafa Nâfiz Irmak İndir
10903 Va’d eylemiştin ey perî Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Mehmet Eşref Efendi İndir
10915 Vakarıyla hırâm etse o tâze kadd-i bâlâsı Sayfa 1 Sûznâk Necip Paşa İndir
10917 Vakf-ı râh-ı aşkın etmişken bütün cân ü teni Sayfa 1 Sûznâk Zekâî Dede İndir
10928 Var mı hâcet söyleyim ey gül-beden (gül-tenim) Sayfa 1 Sûznâk Lâtif Ağa İndir
10928 Var mı hâcet söyleyim ey gül-beden (gül-tenim) Sayfa 2 Sûznâk Lâtif Ağa İndir
10951 Vâsıl-ı sem’in değil mi âh ü feryâdım benim Sayfa 1 Sûznâk Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
10967 Vech-i pür-nûrun dururken âfitâbı istemem Sayfa 1 Sûznâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10996 Vuslat-ı cânân hutur etse dile Sayfa 1 Sûznâk Aşir Efendi İndir
11072 Yaktı dil-i vîrânemi yıktı temelinden Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Osman Efendi(Musul’lu) İndir
11072 Yaktı dil-i vîrânemi yıktı temelinden Sayfa 2 Sûznâk Hâfız Osman Efendi(Musul’lu) İndir
11111 Yalvaran gönülle bakıp güzel gözlerine Sayfa 1 Sûznâk Neveser Kökdeş İndir
11134 Yandım o güzel gözlere ey şûh-i sitemkâr Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
11164 Yâr istese hicrânına dermân mı bulunmaz Sayfa 1 Sûznâk Akın Özkan İndir
11185 Yâre te’sir eylemiş de hâlim olmuş girye-nâk Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Râsim Bey İndir
11285 Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim Sayfa 1 Sûznâk Akın Özkan İndir
11298 Yeşil gözlerinle pembe yüzünle Sayfa 1 Sûznâk Tâhir Karagöz İndir
11324 Yeter hicranlı sözler geçtim ümmîd-i visâlinden Sayfa 1 Sûznâk Lem’î Atlı İndir
11364 Yıllar önce beni de seven bir güzel vardı Sayfa 1 Sûznâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
11364 Yıllar önce beni de seven bir güzel vardı Sayfa 2 Sûznâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
11407 Yıllardır kalbimdesin unutmadım seni ben Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı İndir
11483 Yine mürg-i seher âvâzelendi Sayfa 1 Sûznâk Hacı Arif Bey İndir
11637 Zahme-i sevdâ-nisârım vur ki ey feyyâz-ı aşk Sayfa 1 Sûznâk Kâni Karaca İndir
11661 Zâr oldu gönül nazra-i sûziş eserinden Sayfa 1 Sûznâk Ali Gâlip Türkkan İndir
11678 Zevk alır zâlim bugün ölsem mematımdan (de mâtemden) bile Sayfa 1 Sûznâk Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi İndir
11692 Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden Sayfa 1 Sûznâk Manyasîzâde Refik Bey İndir
11692 Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden Sayfa 2 Sûznâk Manyasîzâde Refik Bey İndir
11718 Zülf-i siyehe bağladığım kalbimi dinle Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
11769 Seni çok kıskanıyorum böyle sevdâ ne kadar güç Sayfa 1 Sûznâk Suphi İdrisoğlu İndir
11826 Bülbül olmaz bu dilin nağmesi Sayfa 1 Sûznâk Cinuçen Tanrıkorur İndir
11826 Bülbül olmaz bu dilin nağmesi Sayfa 2 Sûznâk Cinuçen Tanrıkorur İndir
11956 Hasret çeken gözlerimde nem olacak bir sen varsın Sayfa 1 Sûznâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
11956 Hasret çeken gözlerimde nem olacak bir sen varsın Sayfa 2 Sûznâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
11957 Hayâlim gözünden gitmesin diye… Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Pakyüz İndir
11957 Hayâlim gözünden gitmesin diye… Sayfa 2 Sûznâk Alâeddin Pakyüz İndir
11958 Sana güzel diye bakan çok olur Sayfa 1 Sûznâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
11958 Sana güzel diye bakan çok olur Sayfa 2 Sûznâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12128 Ben de sizin kadarken sevdâ nedir bilmezdim Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
12128 Ben de sizin kadarken sevdâ nedir bilmezdim Sayfa 2 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
12129 Her umuttan arda kalmış Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
12247 Gidiyorsun yine yalnız bırakıp burda beni Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
12247 Gidiyorsun yine yalnız bırakıp burda beni Sayfa 2 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
12248 Gül ki güller dereyim goncaların saçılsın Sayfa 1 Sûznâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12266 Rûhumda karanlık bir akşam olur Sayfa 1 Sûznâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12266 Rûhumda karanlık bir akşam olur Sayfa 2 Sûznâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12560 Bir uzun yıl sanki günler sensiz akşam olmuyor Sayfa 1 Sûznâk Cengiz Kılıç İndir
12561 Bütün sözler yarım kalmış tebessüm yok dudaklarda Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
12561 Bütün sözler yarım kalmış tebessüm yok dudaklarda Sayfa 2 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
12563 Gönlümün baş hânesinde saklasam canım seni Sayfa 1 Sûznâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12564 İlk aşkımın dolmaz yeri Sayfa 1 Sûznâk Râfet Kıral İndir
12564 İlk aşkımın dolmaz yeri Sayfa 2 Sûznâk Râfet Kıral İndir
12720 Mevsimlerden bir ilkbahar Sayfa 1 Sûznâk Cemil Derelioğlu İndir
12720 Mevsimlerden bir ilkbahar Sayfa 2 Sûznâk Cemil Derelioğlu İndir
12721 Şu gönül hep seni bekler Sayfa 1 Sûznâk Hasan Soysal İndir
12798 Benim en son dalım sensin Sayfa 1 Sûznâk Ömür Gençel İndir
12914 Yeter artık ağlatma hasretinle harâbım Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı İndir
12914 Yeter artık ağlatma hasretinle harâbım Sayfa 2 Sûznâk Süleyman Mertkanlı İndir
13029 El erdirmek visâl-i yâre pek güç Sayfa 1 Sûznâk Akın Özkan İndir
13081 Yağmurlu gecelerde hâlâ… Sayfa 1 Sûznâk Mahmut Yivli İndir
13089 El sürmediğim dert ile peymânemi kaldı Sayfa 1 Sûznâk Murat Kadir Gök İndir
13187 Şu çeşme ne güzelmiş su içecek su içecek tası yok Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı İndir
13325 Hicrânımı söyler sana mehtâb da seher de Sayfa 1 Sûznâk Zeki Arif Ataergin İndir
13325 Hicrânımı söyler sana mehtâb da seher de Sayfa 2 Sûznâk Zeki Arif Ataergin İndir
13332 Rûhumdaki gençlik demidir sel gibi çağlar Sayfa 1 Sûznâk _ İndir
13338 Gülşeninde seyrettim ben gül renkli çehreni Sayfa 1 Sûznâk Neveser Kökdeş İndir
13368 Mehtâbı suda seyredelim can ü gönülden Sayfa 1 Sûznâk Celâl Kıvılcım İndir
13379 Aşkınla yanmaktadır cân ü tenim Sayfa 1 Sûznâk _ İndir
13399 Yanacak şûle arar her gece pervâne gönül Sayfa 1 Sûznâk _ İndir
13436 Gül soldu o bülbül yine bir hâre mi düştü Sayfa 1 Sûznâk Hüseyin Mayadağ İndir
13445 Nice bir dağdağ-ı rehb ile berbad olalım Sayfa 1 Sûznâk İsmâil Hakkı Nebiloğlu İndir
13464 İsterim geceler pek uzun olsun Sayfa 1 Sûznâk Hüseyin Coşkuner İndir
13488 Sen beni bir bûseye ettin fedâ Sayfa 1 Sûznâk Kemâl Gürses İndir
13522 Sevdâyı dudaktan dudağa kaç gece içtik Sayfa 1 Sûznâk Şükrü Tunar İndir
13591 Bulabilsem izini düşerim yollarına Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
13591 Bulabilsem izini düşerim yollarına Sayfa 2 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
13592 Girdinse bu gülzâra gülün dermeğe bak Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
13592 Girdinse bu gülzâra gülün dermeğe bak Sayfa 2 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
13646 Ağlar mısın güler misin hasret çekip özler misin Sayfa 1 Sûznâk Uzman Sağlık İndir
13646 Ağlar mısın güler misin hasret çekip özler misin Sayfa 2 Sûznâk Uzman Sağlık İndir
13763 Rahmetdi görüp halimi pervane bana Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
13822 Bir kış geçti senden ayrı sevdamızın üzerinden Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
13823 Döneceksin diye hergün ümitle bekliyorum Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı İndir
13824 Geçti aman hayli zaman seveli Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
13824 Geçti aman hayli zaman seveli Sayfa 2 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
13825 Sevginin güneşinde gül gibi kavrulurum Sayfa 1 Sûznâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13859 Bir melâl var hep içimde a canım efendim Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Uzel İndir
14000 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Sayfa 1 Sûznâk _ İndir
14047 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Sayfa 1 Sûznâk Dede Efendi İndir
14048 Benimdir cümle isyan ü kabahat yâ Resûlallah Sayfa 1 Sûznâk Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
14053 Bir dilde ki zâhir ola envâr-ı Muhammed Sayfa 1 Sûznâk Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14141 Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ Sayfa 1 Sûznâk _ İndir
14163 Erenlerin sohbeti ele giresi değil Sayfa 1 Sûznâk Mesûd Efendi İndir
14342 Rum’da (Urum’da) acemde âşık olduğum Yemen ellerinde Veysel Karânî Sayfa 1 Sûznâk Hasan Efendi(Hâfız) İndir
14349 Sâlike olmaz âyân İllâllah Hû Sayfa 1 Sûznâk Zekâî Dede İndir
14408 Terk-i cihân eylemeyen n’eyledi… Sayfa 1 Sûznâk Erol Başara İndir
14827 Kalbinden silerek attında beni terkedip gitmeğe yolum varmadı Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Şensoy İndir
14827 Kalbinden silerek attında beni terkedip gitmeğe yolum varmadı Sayfa 2 Sûznâk Alâeddin Şensoy İndir
14828 Okşa uyut dizinde bûselerle uyandır Sayfa 1 Sûznâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14828 Okşa uyut dizinde bûselerle uyandır Sayfa 2 Sûznâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14829 O yeşil gözlerinden vaz geçemem Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
14830 Yıllar boyu ömrümce süren hatıralar Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
15082 Bir günü paylaşsak seninle ikimiz Sayfa 1 Sûznâk İsmail Demirkıran İndir
15083 Bu tertemiz hislerimin sonu hicran olacak Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
15084 Küstün bana sînem yara kalbim yara yâr Sayfa 1 Sûznâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15084 Küstün bana sînem yara kalbim yara yâr Sayfa 2 Sûznâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15085 Ne kadar sevdim seni sözlerle anlatamam Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
15085 Ne kadar sevdim seni sözlerle anlatamam Sayfa 2 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
15086 Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim bitmemiş gibi Sayfa 1 Sûznâk İsmail Demirkıran İndir
15087 Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Sayfa 1 Sûznâk Mahmut Yivli İndir
15172 Her sabah yanında ben olmalıyım Sayfa 1 Sûznâk Ertuğrul Ottekin İndir
15541 Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
15542 Bütün eşyâ Hüdâ’yı zikreden bir sırr-ı hikmettir Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
15543 Hasretin gönlümü yakar her zaman ufuktan doğacak günü beklerim Sayfa 1 Sûznâk Ali Şenozan İndir
15544 Kaç kere unutmak istedim seni çok seven kalbime gücüm yetmiyor Sayfa 1 Sûznâk İsmâil Demirkıran İndir
15544 Kaç kere unutmak istedim seni çok seven kalbime gücüm yetmiyor Sayfa 2 Sûznâk İsmâil Demirkıran İndir
15545 Saçımda akları görme ne olur Sayfa 1 Sûznâk Erdinç Çelikkol İndir
15545 Saçımda akları görme ne olur Sayfa 2 Sûznâk Erdinç Çelikkol İndir
15546 Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
15547 Yeter artık özletme sevgim inan taşacak Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
15548 Yıllarca hayâlin dolu rüyâyı düşündüm Sayfa 1 Sûznâk Nûrettin Demirtaş İndir
15548 Yıllarca hayâlin dolu rüyâyı düşündüm Sayfa 2 Sûznâk Nûrettin Demirtaş İndir
15660 Güzelim zehre gerek yok bana yettin bu gece Sayfa 1 Sûznâk Akın Özkan İndir
15660 Güzelim zehre gerek yok bana yettin bu gece Sayfa 2 Sûznâk Akın Özkan İndir
15775 Hicranla elemler okunur yüzdeki izden Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
15878 Dilimden düşürmem o güzel adını Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
15879 Şu tertemiz kalbimle bir seni seviyorum Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
15880 Hasretinin ateşi yakıyorken içimi Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
15910 Ben harâb oldum elinden dilfikârım gamla senin Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Uzel İndir
15911 Bilmem ki ne var cân ile cânân arasında Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Uzel İndir
15919 Arz etmek için halimi dildârıma Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Uzel İndir
15920 Ben harâbım yâr elinden hastayım çoktan beri Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Uzel İndir
16034 Peygamberim sultânım dü cihanda penâhım Sayfa 1 Sûznâk Veysel Dalsaldı İndir
16044 Seyr eyleyüp yandım meh cemâline Sayfa 1 Sûznâk Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
16136 Pîşivâ-yı kâmilândır Seyyîd Ahmed Bedevî Sayfa 1 Sûznâk Mehmet Efendi (Şeyh) İndir
16193 Ey cihan-ârâ hâlim nic’olur Sayfa 1 Sûznâk Abdurrahman Nesib Efendi İndir
16200 Gamdan beni azad et yâ hazret-i Nureddin Sayfa 1 Sûznâk Hâfız Osman Efendi(Musul’lu) İndir
16208 Meded Allah sana sundum elimi Sayfa 1 Sûznâk Celâl Altınbaş İndir
16298 Bir nokta idim kıldı beni kamet-i Tuba Sayfa 1 Sûznâk _ İndir
16301 Bu zulmet def’ü ref olsun cemâlinle münevver kıl Sayfa 1 Sûznâk Ethem Efendi (İlhâmî) İndir
16324 Kalbimizin cilâsı rûhumuzun gıdası Sayfa 1 Sûznâk Zeki Altun (Hâfız) İndir
16330 Min hicrike yâ munyeti innî lealilû Sayfa 1 Sûznâk Zeki Altun (Hâfız) İndir
16514 Renk almış ipek saçları akşam güneşinden Sayfa 1 Sûznâk Şükrü Tunar İndir
16520 Bir yana sâkîlerin peymanesi bir yana cânâneler cânânesi Sayfa 1 Sûznâk Servet Alî İndir
16645 Sürmedi bir an bile bezmindeki akşam Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
16648 Yine gönlüm hasretinle özleminle bu gece Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
16700 Ağlarım yoktur gelen imdadıma Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Uzel İndir
16906 Heyecanlar yaşatır bende senin bir bakışın Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
17140 Gönlüm dudağından alev almış gibi korda Sayfa 1 Sûznâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17140 Gönlüm dudağından alev almış gibi korda Sayfa 2 Sûznâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17160 Yıllardan beri her an ümitle bekliyorum Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
17177 Belli artık sevmiyorsun sevdiğini söyleme Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Uzel İndir
17230 Can verir cânân elinden derde derman isteyen Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
17312 Eskiyen yıllar değil ay değil günler değil Sayfa 1 Sûznâk Ahmet Uzel İndir
17380 Bütün rüyâlarım sende gözüm yolda gözüm sende Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
17455 Gözlerde bakış gibi nehirde akış gibi Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
17455 Gözlerde bakış gibi nehirde akış gibi Sayfa 2 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
17483 Kasrın açılan penceresinden leb-i deryâ görünür Sayfa 1 Sûznâk Amir Ateş İndir
17681 Tek bir söz diyemem sevdâ üstüne Sayfa 1 Sûznâk İsmâil Ötenkaya İndir
17681 Tek bir söz diyemem sevdâ üstüne Sayfa 2 Sûznâk İsmâil Ötenkaya İndir
17691 Yaktığın bu ateşler inan sönmedi hâlâ Sayfa 1 Sûznâk Mehmet Nazmi Özalp İndir
17709 Kara kız ah yaramaz kız kara kız Sayfa 1 Sûznâk Akın Özkan İndir
17709 Kara kız ah yaramaz kız kara kız Sayfa 2 Sûznâk Akın Özkan İndir
17858 Su hava güneş gibi suya bir ateş gibi Sayfa 1 Sûznâk Amir Ateş İndir
17858 Su hava güneş gibi suya bir ateş gibi Sayfa 2 Sûznâk Amir Ateş İndir
17865 Bir hayâl âleminde uyutulmuş gibiyim Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
17882 Biraz hasret çektik diye o yüreğin üzülmesin Sayfa 1 Sûznâk Erdinç Çelikkol İndir
17882 Biraz hasret çektik diye o yüreğin üzülmesin Sayfa 2 Sûznâk Erdinç Çelikkol İndir
18084 Sultanıdır ateşli bir aşk ülkesinin bu Sayfa 1 Sûznâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
18084 Sultanıdır ateşli bir aşk ülkesinin bu Sayfa 2 Sûznâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
18156 Yanarım ömrüme seni sevdiğim için Sayfa 1 Sûznâk Abdullah Yüce İndir
18174 Güllerle çiçeklerle konuştum bu sabah Sayfa 1 Sûznâk Rüştü Eriç İndir
18237 Bana sitem dolu gözle bakma güzel bakma güzel Sayfa 1 Sûznâk Ertuğrul Ottekin İndir
18259 Gurbet akşamlarında hüzün dolar yüreğim Sayfa 1 Sûznâk Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18271 Her dil seni sevda ile söyler avunur Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
18271 Her dil seni sevda ile söyler avunur Sayfa 2 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
18292 Hicranla yanan kalbime bak âhımı dinle Sayfa 1 Sûznâk Yaşar Bedük İndir
18292 Hicranla yanan kalbime bak âhımı dinle Sayfa 2 Sûznâk Yaşar Bedük İndir
18317 Sevdâları yorgun gecemin son seherinde Sayfa 1 Sûznâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
18317 Sevdâları yorgun gecemin son seherinde Sayfa 2 Sûznâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
18336 Son kez olsun seni görsem Sayfa 1 Sûznâk Sâdettin Çevik İndir
18522 Düştüm bu gönül derdine hiç vazgeçemem ah geçemem Sayfa 1 Sûznâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18643 Sevilmeye hasretim Sayfa 1 Sûznâk Selahattin Altınbaş İndir
18657 Sâki yetişir uyan aman gel Sayfa 1 Sûznâk İrfan Doğrusöz İndir
18731 Gözlerin bir mavi yazdı saçlarınsa sonbahar Sayfa 1 Sûznâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
18731 Gözlerin bir mavi yazdı saçlarınsa sonbahar Sayfa 2 Sûznâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
18833 Kurban oldum adına Sayfa 1 Sûznâk Sadettin Kaynak İndir
19061 Seyrana geldim ben seni Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
19165 Kulağımda çınlıyor sazındaki nağmeler Sayfa 1 Sûznâk S.Sami Güney İndir
19212 Sen giderken ağlayan ben Sayfa 1 Sûznâk Mustafa Malay İndir
19212 Sen giderken ağlayan ben Sayfa 2 Sûznâk Mustafa Malay İndir
19225 Ayrılık şarkısı düşmez dilinden Sayfa 1 Sûznâk Mustafa Malay İndir
19225 Ayrılık şarkısı düşmez dilinden Sayfa 2 Sûznâk Mustafa Malay İndir
19309 Gel şu üstü küllenmiş ateşe bir nefes var Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
19309 Gel şu üstü küllenmiş ateşe bir nefes var Sayfa 2 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
19320 Aşk büyülü bir heves yaşanır nefes nefes Sayfa 1 Sûznâk Alâeddin Yavaşça İndir
19373 Şefkatinle nur yağardı dallara Sayfa 1 Sûznâk A.Atilla Sütşurup İndir
19373 Şefkatinle nur yağardı dallara Sayfa 2 Sûznâk A.Atilla Sütşurup İndir
19468 Sen ayrılık çekmedin ki bilesin Sayfa 1 Sûznâk Ömer Dilek İndir
19493 Hazan ermiş gülzâra bülbülden de yok eser Sayfa 1 Sûznâk Nezahat Soysev İndir
19493 Hazan ermiş gülzâra bülbülden de yok eser Sayfa 2 Sûznâk Nezahat Soysev İndir
19528 Kaç bahar kaç yaz geçti bir haberin gelmedi Sayfa 1 Sûznâk Süleyman Mertkanlı İndir
19548 Özlemlerim suskun kaldı sana gitme diyemedim Sayfa 1 Sûznâk Mustafa Malay İndir
19548 Özlemlerim suskun kaldı sana gitme diyemedim Sayfa 2 Sûznâk Mustafa Malay İndir
16656 Şehnâzla gönül kâbesi devlette midir Sayfa 1 Sûznâk-ı Nev Alâeddin Yavaşça İndir
16656 Şehnâzla gönül kâbesi devlette midir Sayfa 2 Sûznâk-ı Nev Alâeddin Yavaşça İndir
18979 Gül derler güler yüze gül derler Sayfa 1 Sûznâk-Nihavend Sadettin Kaynak İndir
18979 Gül derler güler yüze gül derler Sayfa 2 Sûznâk-Nihavend Sadettin Kaynak İndir
6048 Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil Sayfa 1 Sûznâk(Zirgüle’li) Câvit Erden İndir
5376 Görünmez bir güneş oldum seherlerden silindim ben Sayfa 1 Sûznâk(Zirgüleli) Erdinç Çelikkol İndir
5376 Görünmez bir güneş oldum seherlerden silindim ben Sayfa 2 Sûznâk(Zirgüleli) Erdinç Çelikkol İndir
19085 Kalbin acı bilmezse ona halimi göster Sayfa 1 Sûznak Sadettin Kaynak İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.