+905050218141
neysadasi@gmail.com

Suzidil Makamı

Suzidil Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
57 Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller Sayfa 1 Sûzidil Ali Rızâ Avni(Tınaz) İndir
276 Akşam kuru bir gül gibi yâdımda silindi Sayfa 1 Sûzidil Yücel Aşan İndir
426 Aman (Aceb) ey işveli yârim (KÂĞITHÂNE HAVASI) Sayfa 1 Sûzidil Ali Rif’at Çağatay İndir
566 Asümân ağlar hem inler girye-bâr oldukça ben Sayfa 1 Sûzidil Leylâ Saz İndir
760 Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir Sayfa 1 Sûzidil Şemsettin Ziyâ Bey İndir
822 Ateş-i firkatle bağrım dağlarım Sayfa 1 Sûzidil Nihat Adlim İndir
1412 Beni ey gonce-fem bülbül-sıfat nâlân eden sensin Sayfa 1 Sûzidil Hacı Sâdullah Ağa İndir
1513 Ben o âteş-fam uzun saçlarda olmazsam nihan Sayfa 1 Sûzidil İsak Varon İndir
1666 Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş Sayfa 1 Sûzidil Tanbûri Ali Efendi İndir
1666 Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş Sayfa 2 Sûzidil Tanbûri Ali Efendi İndir
2197 Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ Sayfa 1 Sûzidil Nikoğos Ağa İndir
2211 Bir özlemdir içerimde o yerler Sayfa 1 Sûzidil Orhan Kızılsavaş İndir
2249 Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim Sayfa 1 Sûzidil Bîmen Şen İndir
2716 Cânâ gâm-ı aşkınla perîşan gezer oldum Sayfa 1 Sûzidil Leon Hancıyan İndir
2766 Cânım seni gâyet sever Sayfa 1 Sûzidil Hâmid Bey İndir
2822 Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların Sayfa 1 Sûzidil Fehmi Tokay İndir
2824 Ceyhun arayan dîde-i giryânımı görsün Sayfa 1 Sûzidil Tanbûri Ali Efendi İndir
2824 Ceyhun arayan dîde-i giryânımı görsün Sayfa 2 Sûzidil Tanbûri Ali Efendi İndir
2905 Çayırlara zulmet düşmüştü bir akşam Sayfa 1 Sûzidil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2905 Çayırlara zulmet düşmüştü bir akşam Sayfa 2 Sûzidil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3324 Devr-i aşkınla felek bulsun nizam Sayfa 1 Sûzidil Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
3408 Dil hasret-i vaslın ile nâlân gel efendim Sayfa 1 Sûzidil Zekâî Dede İndir
3408 Dil hasret-i vaslın ile nâlân gel efendim Sayfa 2 Sûzidil Zekâî Dede İndir
3586 Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Sayfa 1 Sûzidil Leylâ Saz İndir
3586 Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Sayfa 2 Sûzidil Leylâ Saz İndir
3815 Elden gidiyor haste-i hicrânın aman gel Sayfa 1 Sûzidil Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
4087 Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baharın Sayfa 1 Sûzidil Şemsettin Ziyâ Bey İndir
4216 Ey nihâl-i gonce-i bağ-ı zekâ Sayfa 1 Sûzidil Rif’at Bey İndir
4226 Ey padişâhım şâd ol efendim Sayfa 1 Sûzidil Dede Efendi İndir
4239 Ey sâkî-i zîbâ-edâ… Sayfa 1 Sûzidil Eyyûbî Bahaeddin bey İndir
4279 Ey şehenşâh-ı cihan dâd eyledin Sayfa 1 Sûzidil Hâşim Bey İndir
4279 Ey şehenşâh-ı cihan dâd eyledin Sayfa 2 Sûzidil Hâşim Bey İndir
4295 Ey şimdi elâ gözleri süzgün sesi şakrak Sayfa 1 Sûzidil Akın Özkan İndir
4295 Ey şimdi elâ gözleri süzgün sesi şakrak Sayfa 2 Sûzidil Akın Özkan İndir
4307 Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir Sayfa 1 Sûzidil Bekir Sıtkı Sezgin İndir
4307 Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir Sayfa 2 Sûzidil Bekir Sıtkı Sezgin İndir
4760 Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Sayfa 1 Sûzidil Rıdvan Lâle İndir
5038 Gönlümce senin aşkına dalsam da boğulsam Sayfa 1 Sûzidil Emin Akan İndir
5171 Gönül bilmez gönül bilmez Sayfa 1 Sûzidil Bahri Altıntaş İndir
5212 Gönül geçti hevâdan Sayfa 1 Sûzidil Bekir Sıtkı Sezgin İndir
5371 Görünce rûyini oldum esîrin Sayfa 1 Sûzidil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5371 Görünce rûyini oldum esîrin Sayfa 2 Sûzidil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5386 Görür gibiyim uzun kirpikler arasından Sayfa 1 Sûzidil Orhan Kızılsavaş İndir
5550 Gurbet-ender-gurbet içre olmuşum cânâ garip Sayfa 1 Sûzidil Kaya Bekat İndir
5575 Gücenmiş ol gül-i gülzâr Sayfa 1 Sûzidil Dellalzâde İndir
5587 Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin Sayfa 1 Sûzidil Avni Anıl İndir
5684 Gül olsam sızsam imbiklerinden Sayfa 1 Sûzidil Bîmen Şen İndir
6035 Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil Sayfa 1 Sûzidil Şerif İçli İndir
6249 Her bir bakışında neş’e buldum Sayfa 1 Sûzidil Tanbûri Ali Efendi İndir
6526 Hüsnünde bahar neşvesi var teşne-i vuslat Sayfa 1 Sûzidil Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
6687 İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var Sayfa 1 Sûzidil Bekir Sıtkı Sezgin İndir
6982 Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil-nûş ettiğim demler Sayfa 1 Sûzidil Tanbûri Ali Efendi İndir
6982 Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil-nûş ettiğim demler Sayfa 2 Sûzidil Tanbûri Ali Efendi İndir
7235 Kiminle hasb-ı hâl eyler nigahın bilmek isterdim Sayfa 1 Sûzidil Emin Ongan İndir
7342 Küçüksu’da senin ey yâr sarılmış boynuna yâr Sayfa 1 Sûzidil Markar Ağa İndir
7477 Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım Sayfa 1 Sûzidil Leylâ Saz İndir
7477 Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım Sayfa 2 Sûzidil Leylâ Saz İndir
7501 Mâzi denizinden gelen dalgalar Sayfa 1 Sûzidil Suphi İdrisoğlu İndir
7501 Mâzi denizinden gelen dalgalar Sayfa 2 Sûzidil Suphi İdrisoğlu İndir
7557 Mehcûr olalı tatlı dilin nazlı teninden Sayfa 1 Sûzidil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
7557 Mehcûr olalı tatlı dilin nazlı teninden Sayfa 2 Sûzidil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
7625 Mesken oldu bize dağlar Sayfa 1 Sûzidil Hâşim Bey İndir
8042 Ne ol perî gibi bir dil-rübâ görülmüştür Sayfa 1 Sûzidil Abdülhalim Ağa İndir
8345 Nisan yağmuru mudur güzel gözlerinden akan Sayfa 1 Sûzidil Orhan Kızılsavaş İndir
9071 Sâkıyâ sundu aceb peymânede peymânede Sayfa 1 Sûzidil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9071 Sâkıyâ sundu aceb peymânede peymânede Sayfa 2 Sûzidil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9124 Sana ben arz-ı muhabbet ediyorken güzelim Sayfa 1 Sûzidil Kanûni Garbis Efendi İndir
9124 Sana ben arz-ı muhabbet ediyorken güzelim Sayfa 2 Sûzidil Kanûni Garbis Efendi İndir
9682 Ser-beste oldum zülf-i nigâre Sayfa 1 Sûzidil Kemânî Todoraki İndir
9733 Sevdâ elinin bülbülü susmuş(uçmuş) gülü solgun Sayfa 1 Sûzidil Nûri Halil Poyraz İndir
9748 Sevdâ yolunda açan güllerin kiminde vefâ kiminde hicran Sayfa 1 Sûzidil İsmail Demirkıran İndir
9748 Sevdâ yolunda açan güllerin kiminde vefâ kiminde hicran Sayfa 2 Sûzidil İsmail Demirkıran İndir
9804 Sevdiğim bir dem bana yâr olmadı Sayfa 1 Sûzidil İsak Varon İndir
9978 Sevmek için hayâtı kendimi sevmem lâzım Sayfa 1 Sûzidil Muzaffer İlkar İndir
9994 Sevmişim bir kadd-i mevzûn Sayfa 1 Sûzidil Suyolcuzâde Sâlih Efendi İndir
9996 Sevmişti gönlüm bir nev-nihâli Sayfa 1 Sûzidil Hasan Fehmi Mutel İndir
10268 Sun sâgarı sâkî bize mestâne desinler Sayfa 1 Sûzidil Erdinç Çelikkol İndir
10294 Sûz-i dil bir şarkı yaptım yâd edin dostlar beni Sayfa 1 Sûzidil Fethi Karamahmudoğlu İndir
10295 Sûz-i dilimden yandı ciğerim sen gelmedin hâlâ Sayfa 1 Sûzidil Nûri Halil Poyraz İndir
10596 Târ u mâr olmada hep billûr köşkü gönlümün Sayfa 1 Sûzidil Kaya Bekat İndir
10599 Târ-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigâr Sayfa 1 Sûzidil Lem’î Atlı İndir
10628 Tek hâtıra hâlâ o sıcak bûselerindir Sayfa 1 Sûzidil Bahri Altıntaş İndir
10670 Tıfl-ı nâ-kâmın acınmaz nâle vü feryâdına Sayfa 1 Sûzidil Fahri Kopuz İndir
10733 Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm Sayfa 1 Sûzidil Bekir Sıtkı Sezgin İndir
10775 Unutamıyorum unutamıyorum gecem yok artık gündüzüm yok Sayfa 1 Sûzidil Avni Anıl İndir
10862 Ülfetin geçti efendim arası Sayfa 1 Sûzidil İsmet Ağa İndir
10905 Va’d eyle vaslın ey nahl-i dil-cû Sayfa 1 Sûzidil Eyyûbî Mehmet Bey İndir
10981 Verdim âteş dillere sûz-i dil-i âvâreden Sayfa 1 Sûzidil Ali Rif’at Çağatay İndir
10981 Verdim âteş dillere sûz-i dil-i âvâreden Sayfa 2 Sûzidil Ali Rif’at Çağatay İndir
11130 Yandıkca oldu sûzan kalb-i şerer-feşânım Sayfa 1 Sûzidil Tanbûri Ali Efendi İndir
11338 Yıkıldı darb-ı sitemden harâb olan gönlüm Sayfa 1 Sûzidil Tanbûri Ali Efendi İndir
11338 Yıkıldı darb-ı sitemden harâb olan gönlüm Sayfa 2 Sûzidil Tanbûri Ali Efendi İndir
11596 Yüz yıl o güzel gözlere baksam yine kanmam Sayfa 1 Sûzidil Yesârî Asım Arsoy İndir
11640 Zaman dursa derinden … Sayfa 1 Sûzidil Câvit Erden İndir
12130 Artık ne o dün var ne o rüyâdan eser Sayfa 1 Sûzidil Alâeddin Yavaşça İndir
12130 Artık ne o dün var ne o rüyâdan eser Sayfa 2 Sûzidil Alâeddin Yavaşça İndir
12378 Sâgâr ile sâkî sana sunmazsa sürûrun Sayfa 1 Sûzidil Nurhan Hekimoğlu İndir
12562 Dünyâm siyah akşam mıdır Sayfa 1 Sûzidil Ömür Gençel İndir
12722 Biz bu ömrün vuslatından sanki hasret bekledik Sayfa 1 Sûzidil Yılmaz Karakoyunlu İndir
12723 Kırdığın hayallerimi çaldığın ümitlerimi Sayfa 1 Sûzidil Ömür Gençel İndir
12724 Sağ gözüm seğriyor Sayfa 1 Sûzidil Ziyâ Taşkent İndir
12724 Sağ gözüm seğriyor Sayfa 2 Sûzidil Ziyâ Taşkent İndir
12875 En güzel hayâller bir kuş oldu Sayfa 1 Sûzidil Seyfi Güldağı İndir
12876 Ver bir daha kalbini Sayfa 1 Sûzidil Nâmık Kemâl Aktan İndir
12876 Ver bir daha kalbini Sayfa 2 Sûzidil Nâmık Kemâl Aktan İndir
13027 Dargın gezen yâr endamlı esmer Sayfa 1 Sûzidil Erdinç Çelikkol İndir
13082 Mehtaplı tertemiz bir yaz akşamı Sayfa 1 Sûzidil M.Emirhan Durmuş İndir
13082 Mehtaplı tertemiz bir yaz akşamı Sayfa 2 Sûzidil M.Emirhan Durmuş İndir
13593 Elâ göz üstünde siyah kaşı var Sayfa 1 Sûzidil Niyazi Şengül İndir
13593 Elâ göz üstünde siyah kaşı var Sayfa 2 Sûzidil Niyazi Şengül İndir
13594 Gelse âlem istemem ben baksalar da yâreme Sayfa 1 Sûzidil Niyazi Şengül İndir
13594 Gelse âlem istemem ben baksalar da yâreme Sayfa 2 Sûzidil Niyazi Şengül İndir
13764 Kadeh kadeh içer gönül bakışlarından işveyi Sayfa 1 Sûzidil Rüştü Eriç İndir
13764 Kadeh kadeh içer gönül bakışlarından işveyi Sayfa 2 Sûzidil Rüştü Eriç İndir
13765 Sen benim ilkbaharımsın güzelim çiçek çiçek açacaksın kırlarda Sayfa 1 Sûzidil Tülay Arıcı İndir
13765 Sen benim ilkbaharımsın güzelim çiçek çiçek açacaksın kırlarda Sayfa 2 Sûzidil Tülay Arıcı İndir
14140 Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ Sayfa 1 Sûzidil Selâhattin Demirtaş İndir
14185 Ey derde dermân dermânım Allah Sayfa 1 Sûzidil Dede Efendi İndir
14186 Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını Sayfa 1 Sûzidil Dede Efendi İndir
14186 Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını Sayfa 2 Sûzidil Dede Efendi İndir
14186 Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını Sayfa 3 Sûzidil Dede Efendi İndir
14443 Yüce sultânım derde dermânım Sayfa 1 Sûzidil Zekâî Dede İndir
14547 Derûnum ateş-i aşkınla yandır yâ Resûlallah Sayfa 1 Sûzidil Doğan Ergin İndir
14689 Gördükte o rûy üstüne ol hâl-i siyahı Sayfa 1 Sûzidil Hâşim Bey (Hacı) İndir
14831 Gece mehtap parıldıyor yıldızlar hep göz kırpıyor Sayfa 1 Sûzidil İsmail Demirkıran İndir
15018 Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu Sayfa 1 Sûzidil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
15088 Güldükçe dudaktan nice güller derilir gül Sayfa 1 Sûzidil Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15088 Güldükçe dudaktan nice güller derilir gül Sayfa 2 Sûzidil Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15171 Beni sevdiğini kimse bilmesin Sayfa 1 Sûzidil Ertuğrul Ottekin İndir
15549 Bin türlü yalan söyle de bir gün beni kandır Sayfa 1 Sûzidil Aydın Oran İndir
15550 Gel güzelim bir gece bak gam dokuyan gönlümü gör Sayfa 1 Sûzidil Erdinç Çelikkol İndir
15551 Mehcûr olalı ol gül-i nâdîde edâdan Sayfa 1 Sûzidil Emin Ongan İndir
15552 Özlemle filiz verdi o sevdâ bu gece Sayfa 1 Sûzidil Alâeddin Yavaşça İndir
15552 Özlemle filiz verdi o sevdâ bu gece Sayfa 2 Sûzidil Alâeddin Yavaşça İndir
15553 Sevdim de inandım sana hem canımı verdim Sayfa 1 Sûzidil İsmâil Demirkıran İndir
15554 Söndürür İzmir’in kor gündüzünü erguvan suların yelidir imbat Sayfa 1 Sûzidil Yaşar Bedük İndir
15554 Söndürür İzmir’in kor gündüzünü erguvan suların yelidir imbat Sayfa 2 Sûzidil Yaşar Bedük İndir
15596 Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi Sayfa 1 Sûzidil Akın Özkan İndir
15694 Bırakdık sîvayı gedâ-yı mânâyız Sayfa 1 Sûzidil Sadun Aksüt İndir
15784 Sevgi dünyalara sığmaz can içinde özde yaşar Sayfa 1 Sûzidil Ömür Gençel İndir
15957 O bakışlarla dolar kalbe huzûr Sayfa 1 Sûzidil Bilge Özgen İndir
16007 İsteyen yârin hâk ider varın Sayfa 1 Sûzidil _ İndir
16228 Şem’a-î nûr-i Ahmed’e Cibriller pervane döner Sayfa 1 Sûzidil Ahmet Şâhin (Neyzen) İndir
17106 Hasretine sabrım sebat etmiyor Sayfa 1 Sûzidil İsmâil Demirkıran İndir
17106 Hasretine sabrım sebat etmiyor Sayfa 2 Sûzidil İsmâil Demirkıran İndir
17157 Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var Sayfa 1 Sûzidil Faruk Şâhin İndir
17181 Amâlin senin başkadır âlemde ey âfet Sayfa 1 Sûzidil Ahmet Uzel İndir
17280 Bî-karar olsam da pek ben sende dermânım demem Sayfa 1 Sûzidil Rüştü Eriç İndir
17601 Değdi ince teline gönlümün hüzün Sayfa 1 Sûzidil Bilge Özgen İndir
17601 Değdi ince teline gönlümün hüzün Sayfa 2 Sûzidil Bilge Özgen İndir
17742 Gerçekle gözgözeydi yanılmaz biriydi o Sayfa 1 Sûzidil Akın Özkan İndir
17742 Gerçekle gözgözeydi yanılmaz biriydi o Sayfa 2 Sûzidil Akın Özkan İndir
17756 Dönmez dediğin sevgili dönmüş geliyor Sayfa 1 Sûzidil Amir Ateş İndir
17768 Sevebilsem göz bîgâne gönül suskun olmadan Sayfa 1 Sûzidil Aydın Oran İndir
17775 Ömrümce bir güzelin yokluğuyla kıvrandım Sayfa 1 Sûzidil Mustafa Fahlioğulları İndir
17855 Bağrımda kopan fırtına dinsin güzelim Sayfa 1 Sûzidil Özgen Gürbüz İndir
18052 Aşkın beni yıllarca helâk etti efendim Sayfa 1 Sûzidil Metin Everes İndir
18052 Aşkın beni yıllarca helâk etti efendim Sayfa 2 Sûzidil Metin Everes İndir
18124 Sevgin tüm benliğimi kapladı bir ağ gibi Sayfa 1 Sûzidil Yılmaz Yüksel İndir
18124 Sevgin tüm benliğimi kapladı bir ağ gibi Sayfa 2 Sûzidil Yılmaz Yüksel İndir
18154 Sâkî yetiş efkârımı dindir bu gece Sayfa 1 Sûzidil Yılmaz Karakoyunlu İndir
18154 Sâkî yetiş efkârımı dindir bu gece Sayfa 2 Sûzidil Yılmaz Karakoyunlu İndir
18245 O bakışlardır eden ömrümü yıllarca heder Sayfa 1 Sûzidil Âmir Ateş İndir
18359 Bülbül âhengini gül rengini hep senden alır Sayfa 1 Sûzidil Sadun Aksüt İndir
18412 Niye birden yüreğinden söküp attın beni sen Sayfa 1 Sûzidil Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18412 Niye birden yüreğinden söküp attın beni sen Sayfa 2 Sûzidil Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18415 Çoktandır seninle ayrı olsak da sesin hiç gitmiyor kulaklarımdan Sayfa 1 Sûzidil İlgün Soysev İndir
18415 Çoktandır seninle ayrı olsak da sesin hiç gitmiyor kulaklarımdan Sayfa 2 Sûzidil İlgün Soysev İndir
18523 Aldattı o zâlim beni sessiz ve derinden Sayfa 1 Sûzidil Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18523 Aldattı o zâlim beni sessiz ve derinden Sayfa 2 Sûzidil Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18578 Gönül teli kopmaya görsün mızrab yay kâr eylemez Sayfa 1 Sûzidil Aydın Oran İndir
18606 Her gün yeniden gönlüme aşkınla doğarsın Sayfa 1 Sûzidil Ayşenur Özpekel İndir
18606 Her gün yeniden gönlüme aşkınla doğarsın Sayfa 2 Sûzidil Ayşenur Özpekel İndir
18669 Her ne kusur varsa geçen zamanda Sayfa 1 Sûzidil Atıf Baştuğ İndir
18669 Her ne kusur varsa geçen zamanda Sayfa 2 Sûzidil Atıf Baştuğ İndir
18732 Bir başka gönül elçisi dünyaya gelişte Sayfa 1 Sûzidil Yılmaz Karakoyunlu İndir
19041 Uyan sevgilim uyan, benim sana yalvaran Sayfa 1 Sûzidil Sadettin Kaynak İndir
19146 Bir daha hiç sevmesen de Sayfa 1 Sûzidil Ercan Çulhaoğlu İndir
19211 Sevdaya adanılan yürekler var biliriz Sayfa 1 Sûzidil Alâeddin Yavaşca İndir
19211 Sevdaya adanılan yürekler var biliriz Sayfa 2 Sûzidil Alâeddin Yavaşca İndir
19324 Hülyalı gözleri bal menevişlim Sayfa 1 Sûzidil Gültekin Aydoğdu İndir
19324 Hülyalı gözleri bal menevişlim Sayfa 2 Sûzidil Gültekin Aydoğdu İndir
19339 Az yaşa çok yaşa elde ne var hiç Sayfa 1 Sûzidil Erdinç Çelikkol İndir
19416 Gecenin tadı yok farkında mısın Sayfa 1 Sûzidil Ömür Gençel İndir
19494 Her yerde senin kokun yüzümde nefesin var Sayfa 1 Sûzidil Erdal Şahin İndir
19631 Tatlı şirin sözlerinle önce girdin sen kanıma (VAY CANINA) Sayfa 1 Sûzidil Sami Derintuna İndir
19631 Tatlı şirin sözlerinle önce girdin sen kanıma (VAY CANINA) Sayfa 2 Sûzidil Sami Derintuna İndir
19650 Şimdi kiminlesin bilmem el ele Sayfa 1 Sûzidil Mustafa Malay İndir
19650 Şimdi kiminlesin bilmem el ele Sayfa 2 Sûzidil Mustafa Malay İndir
19654 Tende bir can canda cânan derde derman… Sayfa 1 Sûzidil Şentürk Deveci İndir
14392 Şehâ bu benliği bâzâr-ı aşkda senden aldım ben Sayfa 1 Sûzidil Rasim Efendi İndir
16030 Nefse uyup râh-ı Hak’dan taşra çıkmak yol mudur Sayfa 1 Sûzidil Veysel Dalsaldı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.