Neva Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  1534 Ben senin aşkınla cânâ bilmiyorsun n’eyledim Sayfa 1 Nevâ Mehmet Nazmi Özalp İndir
  1554 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Sayfa 1 Nevâ Selâhattin Pınar İndir
  1640 Bildim kelâmın a canım Sayfa 1 Nevâ Nûman Ağa İndir
  1854 Bir deli gönlün var bir kırık sazın Sayfa 1 Nevâ Selâhattin Pınar İndir
  1854 Bir deli gönlün var bir kırık sazın Sayfa 2 Nevâ Selâhattin Pınar İndir
  1926 Bir gonca-gül’ün uğruna bülbül heder oldu Sayfa 1 Nevâ Fehmi Tokay İndir
  2144 Birlikte bu akşam çıkalım seyre civânım Sayfa 1 Nevâ Şerif İçli İndir
  2174 Bir nazlı edâ bir nev-civan tâze fidan Sayfa 1 Nevâ Necdet Varol İndir
  2174 Bir nazlı edâ bir nev-civan tâze fidan Sayfa 2 Nevâ Necdet Varol İndir
  2377 Bir zaman idi hem-âgûş-i hayâl olduğumuz Sayfa 1 Nevâ Hatipzâde Osman Efendi İndir
  2377 Bir zaman idi hem-âgûş-i hayâl olduğumuz Sayfa 2 Nevâ Hatipzâde Osman Efendi İndir
  3732 Düşüp ruhsâr-ı âle târ-ı geysû Sayfa 1 Nevâ Kemânî Rızâ Efendi İndir
  4028 Ey bülbül-i rebîî bâis nedir nevâya Sayfa 1 Nevâ Rauf Yektâ Bey İndir
  4028 Ey bülbül-i rebîî bâis nedir nevâya Sayfa 2 Nevâ Rauf Yektâ Bey İndir
  4096 Ey gonce-dehen âh-ı seherden hazer eyle Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
  4096 Ey gonce-dehen âh-ı seherden hazer eyle Sayfa 2 Nevâ Dede Efendi İndir
  4098 Ey gonce-i bağ-ı cihan v’ey ziynet-i destâr-i cân Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
  4228 Ey perî-i nağme erdir evc’e dek âvâzımı Sayfa 1 Nevâ Ziyâ Paşa İndir
  4268 Ey şeh-i hûbânım eyle ol kadd-i mevzûna sen Sayfa 1 Nevâ Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  4870 Gerçi aman vermez kara kışı sensizliğin Sayfa 1 Nevâ Selâhattin İçli İndir
  4988 Gonca açmaz gül olmaz baharı yok gönlümün Sayfa 1 Nevâ Selâhattin Pınar İndir
  5152 Gönlünde sonbahar olmaya görsün Sayfa 1 Nevâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
  5596 Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû Sayfa 1 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
  5596 Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû Sayfa 2 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
  5596 Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû Sayfa 3 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
  5596 Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû Sayfa 4 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
  5748 Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
  5748 Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Sayfa 2 Nevâ Dede Efendi İndir
  6161 Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
  6399 Hicrân gönül belâsı Sayfa 1 Nevâ Sadettin Kaynak İndir
  6948 Kaldık sana hasret diye akşamda keder var Sayfa 1 Nevâ Erdinç Çelikkol İndir
  7239 Kimler konar kimler uçar han bir değil binbir değil Sayfa 1 Nevâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
  7239 Kimler konar kimler uçar han bir değil binbir değil Sayfa 2 Nevâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
  7254 Ko sînem âteşe yansın Sayfa 1 Nevâ Şemsettin Ziyâ Bey İndir
  7692 Mey-i engûr ile doldur ne durursun kadehi Sayfa 1 Nevâ Fehmi Tokay İndir
  7751 Muntazırım teşrifine reftâr ile revişine Sayfa 1 Nevâ Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
  7812 Müşkil oldu sûzişim etmek nihan Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
  8789 Piyâleler ki o ruhsâr-ı âl’e ter getirir Sayfa 1 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
  8789 Piyâleler ki o ruhsâr-ı âl’e ter getirir Sayfa 2 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
  9046 Safâ geldin efendim sen Sayfa 1 Nevâ Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
  9729 Sevdâ diyen dudakların birinde sen birinde ben Sayfa 1 Nevâ Oğuz Şenler İndir
  9729 Sevdâ diyen dudakların birinde sen birinde ben Sayfa 2 Nevâ Oğuz Şenler İndir
  9784 Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi Sayfa 1 Nevâ Kadri Efendi (âmâ) İndir
  9784 Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi Sayfa 2 Nevâ Kadri Efendi (âmâ) İndir
  9895 Sevgi dolu kalbinde gizlenir elem Sayfa 1 Nevâ Nâlân Aksoy İndir
  9895 Sevgi dolu kalbinde gizlenir elem Sayfa 2 Nevâ Nâlân Aksoy İndir
  10121 Sonbahar oldu deyip yaz’la kış’a… Sayfa 1 Nevâ Fehmi Tokay İndir
  11334 Yetti bunca intizârım Sayfa 1 Nevâ İstavri Efendi İndir
  11425 Yine bağlandı dil bir nev-nihâle Sayfa 1 Nevâ Zekâî Dede İndir
  11470 Yine gülşen gül için goncaya durmuş bu gece Sayfa 1 Nevâ Erol Sayan İndir
  11696 Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
  11696 Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür Sayfa 2 Nevâ Dede Efendi İndir
  11817 Yâ Rab beni sen hâl-i perîşâna düşürme Sayfa 1 Nevâ Cinuçen Tanrıkorur İndir
  12066 Ömrüm yollarında gelip geçse de Sayfa 1 Nevâ Alâeddin Yavaşça İndir
  12066 Ömrüm yollarında gelip geçse de Sayfa 2 Nevâ Alâeddin Yavaşça İndir
  12413 Ateş-i aşkınla yandır Sayfa 1 Nevâ Zeki Altun (Hâfız) İndir
  12781 Yapmacık yok tavrımızda sevgimiz candan Sayfa 1 Nevâ Turan Yalçın İndir
  12781 Yapmacık yok tavrımızda sevgimiz candan Sayfa 2 Nevâ Turan Yalçın İndir
  12852 Gönül denilen sır küpü ha denince açılmıyor Sayfa 1 Nevâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12852 Gönül denilen sır küpü ha denince açılmıyor Sayfa 2 Nevâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
  14027 Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n’eyler Sayfa 1 Nevâ Murat Özkan (Hâfız) İndir
  14043 Ben dost ile dost olmuşam Sayfa 1 Nevâ Cüneyt Kosal İndir
  14044 Bir tahta yaratmışsın hâlim anda yazmışsın Sayfa 1 Nevâ Hadi Bey İndir
  14149 Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh Sayfa 1 Nevâ _ İndir
  14223 Hakk’a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur Sayfa 1 Nevâ Cüneyt Kosal İndir
  14223 Hakk’a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur Sayfa 2 Nevâ Cüneyt Kosal İndir
  14224 Hâlet ile bana bir hâl göründü Sayfa 1 Nevâ Eyyûbi Mehmet Efendi İndir
  14293 Merhabâ ey zât-i pâkin pertevi nûr-i hûdâ Sayfa 1 Nevâ Câhit Gözkan İndir
  14325 N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Sayfa 1 Nevâ _ İndir
  14343 Rabbün Allah ül lezi lâ ma’bude illâ Hû Sayfa 1 Nevâ Zekâî Dede İndir
  14412 Vakt-i seherde açıla perde Sayfa 1 Nevâ Hâfız Post İndir
  14460 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Sayfa 1 Nevâ _ İndir
  14607 Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek Sayfa 1 Nevâ Erdinç Çelikkol İndir
  14624 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Sayfa 1 Nevâ _ İndir
  14737 Efendim gül bahar oldu nevalar vaktidir şimdi Sayfa 1 Nevâ Erol Başara İndir
  15429 Her yerde arayıp buluyor beni Sayfa 1 Nevâ Ali Şenozan İndir
  16049 Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Sayfa 1 Nevâ _ İndir
  16085 Bilmek istersen seni sen seni bil sen seni Sayfa 1 Nevâ Şâhin Uçar İndir
  16234 Eyâ nesîme’s sabâ Sayfa 1 Nevâ _ İndir
  16279 Canda misâfir Tanrı’yı hoş tut Sayfa 1 Nevâ Akın Özkan İndir
  17362 Gel benim nazlı kuşum sen beni sev okşa biraz Sayfa 1 Nevâ Necmi Pişkin İndir
  18475 Sanma bu güzelliğin hep seninle kalacak Sayfa 1 Nevâ Metin Everes İndir
  19232 Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva’yı Sayfa 1 Nevâ Selahattin İçli İndir
  19232 Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva’yı Sayfa 2 Nevâ Selahattin İçli İndir
  19232 Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva’yı Sayfa 3 Nevâ Selahattin İçli İndir
  19232 Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva’yı Sayfa 4 Nevâ Selahattin İçli İndir
  14093 Can yine bülbül oldu Sayfa 1 Nevâ _ İndir
  14389 Şol gökleri kaldıranın Sayfa 1 Nevâ (Bayâtî) Cinuçen Tanrıkorur İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.