Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
1534 Ben senin aşkınla cânâ bilmiyorsun n’eyledim Sayfa 1 Nevâ Mehmet Nazmi Özalp İndir
1554 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Sayfa 1 Nevâ Selâhattin Pınar İndir
1640 Bildim kelâmın a canım Sayfa 1 Nevâ Nûman Ağa İndir
1854 Bir deli gönlün var bir kırık sazın Sayfa 1 Nevâ Selâhattin Pınar İndir
1854 Bir deli gönlün var bir kırık sazın Sayfa 2 Nevâ Selâhattin Pınar İndir
1926 Bir gonca-gül’ün uğruna bülbül heder oldu Sayfa 1 Nevâ Fehmi Tokay İndir
2144 Birlikte bu akşam çıkalım seyre civânım Sayfa 1 Nevâ Şerif İçli İndir
2174 Bir nazlı edâ bir nev-civan tâze fidan Sayfa 1 Nevâ Necdet Varol İndir
2174 Bir nazlı edâ bir nev-civan tâze fidan Sayfa 2 Nevâ Necdet Varol İndir
2377 Bir zaman idi hem-âgûş-i hayâl olduğumuz Sayfa 1 Nevâ Hatipzâde Osman Efendi İndir
2377 Bir zaman idi hem-âgûş-i hayâl olduğumuz Sayfa 2 Nevâ Hatipzâde Osman Efendi İndir
3732 Düşüp ruhsâr-ı âle târ-ı geysû Sayfa 1 Nevâ Kemânî Rızâ Efendi İndir
4028 Ey bülbül-i rebîî bâis nedir nevâya Sayfa 1 Nevâ Rauf Yektâ Bey İndir
4028 Ey bülbül-i rebîî bâis nedir nevâya Sayfa 2 Nevâ Rauf Yektâ Bey İndir
4096 Ey gonce-dehen âh-ı seherden hazer eyle Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
4096 Ey gonce-dehen âh-ı seherden hazer eyle Sayfa 2 Nevâ Dede Efendi İndir
4098 Ey gonce-i bağ-ı cihan v’ey ziynet-i destâr-i cân Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
4228 Ey perî-i nağme erdir evc’e dek âvâzımı Sayfa 1 Nevâ Ziyâ Paşa İndir
4268 Ey şeh-i hûbânım eyle ol kadd-i mevzûna sen Sayfa 1 Nevâ Hüseyin Sâdettin Arel İndir
4870 Gerçi aman vermez kara kışı sensizliğin Sayfa 1 Nevâ Selâhattin İçli İndir
4988 Gonca açmaz gül olmaz baharı yok gönlümün Sayfa 1 Nevâ Selâhattin Pınar İndir
5152 Gönlünde sonbahar olmaya görsün Sayfa 1 Nevâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
5596 Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû Sayfa 1 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
5596 Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû Sayfa 2 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
5596 Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû Sayfa 3 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
5596 Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû Sayfa 4 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
5748 Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
5748 Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Sayfa 2 Nevâ Dede Efendi İndir
6161 Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
6399 Hicrân gönül belâsı Sayfa 1 Nevâ Sadettin Kaynak İndir
6948 Kaldık sana hasret diye akşamda keder var Sayfa 1 Nevâ Erdinç Çelikkol İndir
7239 Kimler konar kimler uçar han bir değil binbir değil Sayfa 1 Nevâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
7239 Kimler konar kimler uçar han bir değil binbir değil Sayfa 2 Nevâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
7254 Ko sînem âteşe yansın Sayfa 1 Nevâ Şemsettin Ziyâ Bey İndir
7692 Mey-i engûr ile doldur ne durursun kadehi Sayfa 1 Nevâ Fehmi Tokay İndir
7751 Muntazırım teşrifine reftâr ile revişine Sayfa 1 Nevâ Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
7812 Müşkil oldu sûzişim etmek nihan Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
8789 Piyâleler ki o ruhsâr-ı âl’e ter getirir Sayfa 1 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
8789 Piyâleler ki o ruhsâr-ı âl’e ter getirir Sayfa 2 Nevâ Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
9046 Safâ geldin efendim sen Sayfa 1 Nevâ Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
9729 Sevdâ diyen dudakların birinde sen birinde ben Sayfa 1 Nevâ Oğuz Şenler İndir
9729 Sevdâ diyen dudakların birinde sen birinde ben Sayfa 2 Nevâ Oğuz Şenler İndir
9784 Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi Sayfa 1 Nevâ Kadri Efendi (âmâ) İndir
9784 Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi Sayfa 2 Nevâ Kadri Efendi (âmâ) İndir
9895 Sevgi dolu kalbinde gizlenir elem Sayfa 1 Nevâ Nâlân Aksoy İndir
9895 Sevgi dolu kalbinde gizlenir elem Sayfa 2 Nevâ Nâlân Aksoy İndir
10121 Sonbahar oldu deyip yaz’la kış’a… Sayfa 1 Nevâ Fehmi Tokay İndir
11334 Yetti bunca intizârım Sayfa 1 Nevâ İstavri Efendi İndir
11425 Yine bağlandı dil bir nev-nihâle Sayfa 1 Nevâ Zekâî Dede İndir
11470 Yine gülşen gül için goncaya durmuş bu gece Sayfa 1 Nevâ Erol Sayan İndir
11696 Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür Sayfa 1 Nevâ Dede Efendi İndir
11696 Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür Sayfa 2 Nevâ Dede Efendi İndir
11817 Yâ Rab beni sen hâl-i perîşâna düşürme Sayfa 1 Nevâ Cinuçen Tanrıkorur İndir
12066 Ömrüm yollarında gelip geçse de Sayfa 1 Nevâ Alâeddin Yavaşça İndir
12066 Ömrüm yollarında gelip geçse de Sayfa 2 Nevâ Alâeddin Yavaşça İndir
12413 Ateş-i aşkınla yandır Sayfa 1 Nevâ Zeki Altun (Hâfız) İndir
12781 Yapmacık yok tavrımızda sevgimiz candan Sayfa 1 Nevâ Turan Yalçın İndir
12781 Yapmacık yok tavrımızda sevgimiz candan Sayfa 2 Nevâ Turan Yalçın İndir
12852 Gönül denilen sır küpü ha denince açılmıyor Sayfa 1 Nevâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
12852 Gönül denilen sır küpü ha denince açılmıyor Sayfa 2 Nevâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
14027 Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n’eyler Sayfa 1 Nevâ Murat Özkan (Hâfız) İndir
14043 Ben dost ile dost olmuşam Sayfa 1 Nevâ Cüneyt Kosal İndir
14044 Bir tahta yaratmışsın hâlim anda yazmışsın Sayfa 1 Nevâ Hadi Bey İndir
14149 Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh Sayfa 1 Nevâ _ İndir
14223 Hakk’a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur Sayfa 1 Nevâ Cüneyt Kosal İndir
14223 Hakk’a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur Sayfa 2 Nevâ Cüneyt Kosal İndir
14224 Hâlet ile bana bir hâl göründü Sayfa 1 Nevâ Eyyûbi Mehmet Efendi İndir
14293 Merhabâ ey zât-i pâkin pertevi nûr-i hûdâ Sayfa 1 Nevâ Câhit Gözkan İndir
14325 N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Sayfa 1 Nevâ _ İndir
14343 Rabbün Allah ül lezi lâ ma’bude illâ Hû Sayfa 1 Nevâ Zekâî Dede İndir
14412 Vakt-i seherde açıla perde Sayfa 1 Nevâ Hâfız Post İndir
14460 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Sayfa 1 Nevâ _ İndir
14607 Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek Sayfa 1 Nevâ Erdinç Çelikkol İndir
14624 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Sayfa 1 Nevâ _ İndir
14737 Efendim gül bahar oldu nevalar vaktidir şimdi Sayfa 1 Nevâ Erol Başara İndir
15429 Her yerde arayıp buluyor beni Sayfa 1 Nevâ Ali Şenozan İndir
16049 Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Sayfa 1 Nevâ _ İndir
16085 Bilmek istersen seni sen seni bil sen seni Sayfa 1 Nevâ Şâhin Uçar İndir
16234 Eyâ nesîme’s sabâ Sayfa 1 Nevâ _ İndir
16279 Canda misâfir Tanrı’yı hoş tut Sayfa 1 Nevâ Akın Özkan İndir
17362 Gel benim nazlı kuşum sen beni sev okşa biraz Sayfa 1 Nevâ Necmi Pişkin İndir
18475 Sanma bu güzelliğin hep seninle kalacak Sayfa 1 Nevâ Metin Everes İndir
19232 Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva’yı Sayfa 1 Nevâ Selahattin İçli İndir
19232 Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva’yı Sayfa 2 Nevâ Selahattin İçli İndir
19232 Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva’yı Sayfa 3 Nevâ Selahattin İçli İndir
19232 Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva’yı Sayfa 4 Nevâ Selahattin İçli İndir
14093 Can yine bülbül oldu Sayfa 1 Nevâ _ İndir
14389 Şol gökleri kaldıranın Sayfa 1 Nevâ (Bayâtî) Cinuçen Tanrıkorur İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.