Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
49 Açılır nâz ile ol gonce-rûh’a gül deseler Sayfa 1 Nevâ Bûselik Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) İndir
49 Açılır nâz ile ol gonce-rûh’a gül deseler Sayfa 2 Nevâ Bûselik Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) İndir
611 Âşık oldum bir melek-sîmâya ah Sayfa 1 Nevâ Bûselik Kemâl Efendi (Balat Şeyhi) İndir
1362 Benefşe hatt-ı dildârın serinde kâkül-i anber Sayfa 1 Nevâ Bûselik Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) İndir
1362 Benefşe hatt-ı dildârın serinde kâkül-i anber Sayfa 2 Nevâ Bûselik Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) İndir
1600 Bezm-i târı meh-cemâlin ile pür-tâb edelim Sayfa 1 Nevâ Bûselik Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
3103 Çünki ey şûh-i fedâî gönlümü etti hevâî Sayfa 1 Nevâ Bûselik Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
3176 Dâvet edip beni bağa meram düşürme tuzağa Sayfa 1 Nevâ Bûselik Nûman Ağa İndir
3814 Elbet gönüllerde sabah olacak Sayfa 1 Nevâ Bûselik Sadettin Kaynak İndir
4104 Ey gonce-i zîbâ-yı gülistân-ı tarâvet Sayfa 1 Nevâ Bûselik Zekâî Dede İndir
4104 Ey gonce-i zîbâ-yı gülistân-ı tarâvet Sayfa 2 Nevâ Bûselik Zekâî Dede İndir
4134 Ey gül-i nevres hezârı eyleme hicrinle zâr Sayfa 1 Nevâ Bûselik Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) İndir
4134 Ey gül-i nevres hezârı eyleme hicrinle zâr Sayfa 2 Nevâ Bûselik Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) İndir
4192 Ey menbâ-i ihsân ü ata şâh-ı melek-zad Sayfa 1 Nevâ Bûselik Dellalzâde İndir
4192 Ey menbâ-i ihsân ü ata şâh-ı melek-zad Sayfa 2 Nevâ Bûselik Dellalzâde İndir
4195 Ey mihr-i sipihr-i şân ü şevket Sayfa 1 Nevâ Bûselik Kemânî Rızâ Efendi İndir
4694 Geldi eyyâm-ı bahâr-ı gulgule Sayfa 1 Nevâ Bûselik Dellalzâde İndir
5266 Gönül verdim bir dilbere Sayfa 1 Nevâ Bûselik Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
7977 Ne gam-ı cevre ne lûtf-i gâh-gâhe kailiz Sayfa 1 Nevâ Bûselik Küçük Mehmet Ağa İndir
9140 Sana bir lâle kopardım gönlümde yetişmiş Sayfa 1 Nevâ Bûselik Selâhattin İçli İndir
10047 Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol Sayfa 1 Nevâ Bûselik Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) İndir
10047 Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol Sayfa 2 Nevâ Bûselik Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) İndir
10447 Şimdi bildim ben seni ey bî-vefâ Sayfa 1 Nevâ Bûselik Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
10553 Tahammül kalmadı zerrece dilde Sayfa 1 Nevâ Bûselik Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
14545 Cemâlin dîdeme daim ola nâzır ve hem manzûr Sayfa 1 Nevâ Bûselik Kâzım Uz (Muâllim) İndir
15737 Gel garip gönlüm benim gel öyle feryâd etme sen Sayfa 1 Nevâ Bûselik Suat Yıldırım İndir
15737 Gel garip gönlüm benim gel öyle feryâd etme sen Sayfa 2 Nevâ Bûselik Suat Yıldırım İndir
16096 Evvel tevhîdi zikret sonra cürmünü fikret Sayfa 1 Nevâ Bûselik Cüneyt Kosal İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.