Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
161 Ağyâr ile dalmış güzelim zevk u safâya Sayfa 1 Ferahnâk Reşat Bey(Kânûnî) İndir
289 Akşam olsun şu perdeler insin Sayfa 1 Ferahnâk Cevdet Çağla İndir
326 Aldı aklım bir cilvekâr Sayfa 1 Ferahnâk Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
1035 Bahar oldu açtı güller Sayfa 1 Ferahnâk Bolâhenk Nûri Bey İndir
1204 Bana ol meh gör ne etti Sayfa 1 Ferahnâk Ali Efendi(Yüzükcü) İndir
1225 Başının altında olsa kollarım bâlîn-i ser Sayfa 1 Ferahnâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1252 Beğendim seni efendim geçmem asla ben Sayfa 1 Ferahnâk Dede Efendi İndir
1252 Beğendim seni efendim geçmem asla ben Sayfa 2 Ferahnâk Dede Efendi İndir
1265 Bekledim günlerce yoksun gelmedin bilmem neden Sayfa 1 Ferahnâk Kâni Karaca İndir
1265 Bekledim günlerce yoksun gelmedin bilmem neden Sayfa 2 Ferahnâk Kâni Karaca İndir
1311 Ben bir hazan sen bir bahar Sayfa 1 Ferahnâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
1413 Beni görme cevre lâyık Sayfa 1 Ferahnâk Denizoğlu Ali Bey İndir
1504 Ben müptelâ oldum sana Sayfa 1 Ferahnâk Dede Efendi İndir
1567 Beyazdır sîne-i sâfın a cânım Sayfa 1 Ferahnâk Baha Bey(Sermüezzin) İndir
1874 Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir Sayfa 1 Ferahnâk Şâkir Ağa İndir
2107 Bir kerre bakmadın dil-i zârın figânına Sayfa 1 Ferahnâk Şâkir Ağa İndir
2142 Bir levendâne kesim âşûb-i can Sayfa 1 Ferahnâk Giriftzen Asım Bey İndir
2308 Bir tıfl-ı yosma-edâ hem bî-menend Sayfa 1 Ferahnâk Nikoğos Ağa İndir
2747 Candan uruldum sen verd-i âle Sayfa 1 Ferahnâk Bîmen Şen İndir
2747 Candan uruldum sen verd-i âle Sayfa 2 Ferahnâk Bîmen Şen İndir
2787 Cân ü gönülden o gül’îzâre Sayfa 1 Ferahnâk Hâfız İsmail Efendi İndir
2952 Çerhâ istiğnâ eder nem var benim Sayfa 1 Ferahnâk Nikoğos Ağa İndir
3058 Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız Sayfa 1 Ferahnâk Selâhattin Pınar İndir
3342 Dil ararken buldu sevdi sen gibi bir nazlı yâr Sayfa 1 Ferahnâk Ziyâ Bey (Bestenigâr) İndir
3362 Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım Sayfa 1 Ferahnâk Bîmen Şen İndir
3419 Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır Sayfa 1 Ferahnâk Dede Efendi İndir
3419 Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır Sayfa 2 Ferahnâk Dede Efendi İndir
3447 Dil senin meftûnun oldu ey meh-i âlîcenab Sayfa 1 Ferahnâk _ İndir
3456 Dil teşnedir mâh-tâbe Sayfa 1 Ferahnâk Zekâî Dede İndir
3459 Dil verdim ol gül-gonce izâre Sayfa 1 Ferahnâk Nikoğos Ağa İndir
4034 Ey büt-i tannâz ü şûh-i dil-rübâ Sayfa 1 Ferahnâk Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
4092 Ey gonca-i gülzâr-ı ân Sayfa 1 Ferahnâk _ İndir
4154 Ey hüdâvend-i atâ-bahş-i cemî’-i bî-kesan Sayfa 1 Ferahnâk Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
4198 Ey mürüvvet mâdeni kân-ı kerem Sayfa 1 Ferahnâk Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
4319 Ey veliyyü’n-nîmet ey şâh-ı cihan Sayfa 1 Ferahnâk Ali Efendi İndir
4333 Ey mâh-ı (şâh-ı) melek-huy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk Sayfa 1 Ferahnâk Nikoğos Ağa İndir
4446 Figan eder yine bülbül bahar görmüştür Sayfa 1 Ferahnâk Dede Efendi İndir
4446 Figan eder yine bülbül bahar görmüştür Sayfa 2 Ferahnâk Dede Efendi İndir
4590 Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır Sayfa 1 Ferahnâk Neyzen Rızâ Bey İndir
4604 Geçer dil can ile tenden Sayfa 1 Ferahnâk Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
4852 Gel unuttuk sohbet-i meyhâneyi Sayfa 1 Ferahnâk Nikoğos Ağa İndir
4871 Gerçi aşka müptelâ dünyâda sâde ben değil Sayfa 1 Ferahnâk Kânûni Hacı Arif Bey İndir
5311 Gördüm seni ey şûh-i şen aman Sayfa 1 Ferahnâk Hacı Arif Bey İndir
5345 Görmeyince sabr edemem bir saat Sayfa 1 Ferahnâk Hasan Ağa İndir
6443 Hiç dinlemezsin sohbetim Sayfa 1 Ferahnâk Nûman Ağa İndir
6479 Hoş yaratmış bârî ezel Sayfa 1 Ferahnâk Nikoğos Ağa İndir
6654 İltifat etmezse artık gam değil (BENLİĞİMİ SARDI) Sayfa 1 Ferahnâk İsmail Baha Sürelsan İndir
7348 Künc-i (Günc-i) gamda rûz u şeb dil bî-huzur Sayfa 1 Ferahnâk Dellalzâde İndir
7348 Künc-i (Günc-i) gamda rûz u şeb dil bî-huzur Sayfa 2 Ferahnâk Dellalzâde İndir
7694 Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni Sayfa 1 Ferahnâk Şâkir Ağa İndir
7694 Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni Sayfa 2 Ferahnâk Şâkir Ağa İndir
8267 Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni Sayfa 1 Ferahnâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8412 O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım Sayfa 1 Ferahnâk Selânik’li Ahmet Efendi İndir
8478 Olmadım ben dest-res mânendine Sayfa 1 Ferahnâk Dellalzâde İndir
8575 O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma Sayfa 1 Ferahnâk İsmail Demirkıran İndir
8635 Ömür geçer çilem dolar keder kalır hüzün kalır Sayfa 1 Ferahnâk Erdinç Çelikkol İndir
8635 Ömür geçer çilem dolar keder kalır hüzün kalır Sayfa 2 Ferahnâk Erdinç Çelikkol İndir
8844 Renc-i hâtır vermesin hiç bir vakit Mevlâ sana Sayfa 1 Ferahnâk Bolâhenk Nûri Bey İndir
8856 Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd u handan vaktidir Sayfa 1 Ferahnâk Dellalzâde İndir
8856 Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd u handan vaktidir Sayfa 2 Ferahnâk Dellalzâde İndir
8894 Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin Sayfa 1 Ferahnâk Artaki Candan İndir
9081 Sâkî be-nûr-i bâde ber-efrûz-i câm-ı mâ Sayfa 1 Ferahnâk Şâkir Ağa İndir
9081 Sâkî be-nûr-i bâde ber-efrûz-i câm-ı mâ Sayfa 2 Ferahnâk Şâkir Ağa İndir
9380 Sen gözlerinin gönlüme yansıttığı nursun Sayfa 1 Ferahnâk Ertuğrul Ottekin İndir
9415 Sen ne söylersin ne söyler çeşm-i fettânın bana Sayfa 1 Ferahnâk Akın Özkan İndir
9598 Senin’çün ey şeh-i hûbân Sayfa 1 Ferahnâk Dede Efendi İndir
9651 Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır Sayfa 1 Ferahnâk Zekâî Dede İndir
9651 Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır Sayfa 2 Ferahnâk Zekâî Dede İndir
9785 Sevdi cânım şimdi bir nevres peri Sayfa 1 Ferahnâk İsmet Ağa İndir
10042 Sînede yârem onulmaz Sayfa 1 Ferahnâk Hamparsum Limoncuyan İndir
10042 Sînede yârem onulmaz Sayfa 2 Ferahnâk Hamparsum Limoncuyan İndir
10221 Söyletme beni cânım efendim kederim var Sayfa 1 Ferahnâk Zekâî Dede İndir
10221 Söyletme beni cânım efendim kederim var Sayfa 2 Ferahnâk Zekâî Dede İndir
10244 Sözü canlar bağışlar bizim cânânımız vardır Sayfa 1 Ferahnâk _ İndir
10249 Subh-dem câm ü mey mestâne takbil eylerim Sayfa 1 Ferahnâk Râkım Elkutlu İndir
10352 Şâhenşeh-i mihr-i vefâ Sayfa 1 Ferahnâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10428 Şevka mahrum kıldın artık tab’-ı mahzûnânemi Sayfa 1 Ferahnâk Şeyh Ethem Efendi İndir
10541 Tâb-ı hüsnün gördükte ey gonce-gül Sayfa 1 Ferahnâk Hamparsum Limoncuyan İndir
10541 Tâb-ı hüsnün gördükte ey gonce-gül Sayfa 2 Ferahnâk Hamparsum Limoncuyan İndir
10571 Tal’atınla bezmi pür-nûr eyledin Sayfa 1 Ferahnâk Nûman Ağa İndir
10659 Tesîr-i tahassürle gönül nevha-ger oldu Sayfa 1 Ferahnâk Tophâne’li Sabri Bey(Ûdî) İndir
10681 Tîr-i müjgânınla deldin bağrım ey kaşı keman Sayfa 1 Ferahnâk Mehmet Ekrem Bey (Ûdî) İndir
10696 Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken Sayfa 1 Ferahnâk Mustafa Nûri Efendi (Melekzet) İndir
11499 Yine yalnız yine mahrum-i tesellî kaldım Sayfa 1 Ferahnâk Gültekin Çeki İndir
11529 Yoktur misâlin tâze civansın Sayfa 1 Ferahnâk M.Nezih Albayrak İndir
11617 Yüzünde güllerin mutlu sevinci Sayfa 1 Ferahnâk Alâeddin Yavaşça İndir
11617 Yüzünde güllerin mutlu sevinci Sayfa 2 Ferahnâk Alâeddin Yavaşça İndir
11731 Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi Sayfa 1 Ferahnâk Dellalzâde İndir
11995 Uçuşur her güzelin şem’ine pervâne gönül Sayfa 1 Ferahnâk Alâeddin Yavaşça İndir
11995 Uçuşur her güzelin şem’ine pervâne gönül Sayfa 2 Ferahnâk Alâeddin Yavaşça İndir
12312 Dün eski bir albümde onun resmini buldum Sayfa 1 Ferahnâk Nurhan Hekimoğlu İndir
12312 Dün eski bir albümde onun resmini buldum Sayfa 2 Ferahnâk Nurhan Hekimoğlu İndir
12431 Kalbimdeki baharsın sen güzeller güzeli Sayfa 1 Ferahnâk Suphi İdrisoğlu İndir
12431 Kalbimdeki baharsın sen güzeller güzeli Sayfa 2 Ferahnâk Suphi İdrisoğlu İndir
13911 Süzülürsün gözlerimden her gece Sayfa 1 Ferahnâk Cemil Derelioğlu İndir
13911 Süzülürsün gözlerimden her gece Sayfa 2 Ferahnâk Cemil Derelioğlu İndir
13912 Akılda mı yürekte mi duada mı dilekte mi Sayfa 1 Ferahnâk Vefik Ataç İndir
14008 Âşık-ı yezdân zikr’eder dâim Sayfa 1 Ferahnâk Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14615 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Sayfa 1 Ferahnâk Şevket Bey (Selânik’li) İndir
14619 Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ “Hû” Sayfa 1 Ferahnâk Zekâî Dede İndir
14636 Derd-i Hakk’a tâlib ol dermâna erem dersen Sayfa 1 Ferahnâk Zekâî Dede İndir
14890 Biz dosta gönül dostluğa bel bağlamışız Sayfa 1 Ferahnâk Rüştü Eriç İndir
15176 Kordonboyu’nda seyre daldık oynak denizi Sayfa 1 Ferahnâk M.Sabri Akçagül İndir
15237 Akşam yine mehtapla buluştum seni sordum Sayfa 1 Ferahnâk Rüştü Eriç İndir
15238 Bir muamma oldu aşkın var mı yok mu bilmedim Sayfa 1 Ferahnâk Turan Yalçın İndir
15986 Kim der ki tesellî ararız biz mey ile Sayfa 1 Ferahnâk Fehmi Tokay İndir
15987 Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın Sayfa 1 Ferahnâk Arif Sâmi Toker İndir
15988 Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle Sayfa 1 Ferahnâk Lem’î Atlı İndir
16016 Lâleler güller fulya sünbüller Sayfa 1 Ferahnâk Cüneyt Kosal İndir
16031 Ol kadar mukbîl ü mahbûb-i hüdâsın ki seni… Sayfa 1 Ferahnâk Zekâî Dede İndir
16261 Nefs-i şaytana uyup işledik bî-had günah Sayfa 1 Ferahnâk Ahmet Irsoy(Hâfız-Zekâîzâde) İndir
16502 Ey tıfl-ı naz bir gece mihmanım ol benim Sayfa 1 Ferahnâk Servet Alî İndir
16593 Yandı ten cânân elinden câna hâcet kalmadı Sayfa 1 Ferahnâk Faruk Şâhin İndir
16593 Yandı ten cânân elinden câna hâcet kalmadı Sayfa 2 Ferahnâk Faruk Şâhin İndir
16594 Feryâd ederim yâr-ı melek-hû ele geçmez Sayfa 1 Ferahnâk Faruk Şâhin İndir
16595 Bilinsin hâl-i sevdâdan durup ah ettiğim her gün Sayfa 1 Ferahnâk Faruk Şâhin İndir
16596 Göz gördü kızıl kaşları hançer kana düştü Sayfa 1 Ferahnâk Faruk Şâhin İndir
17947 Zenginliği senden doğuyor güzlerimin Sayfa 1 Ferahnâk Akın Özkan İndir
17994 Bitmez bu yokuşlar bu yolun düzleri yok mu Sayfa 1 Ferahnâk Metin Everes İndir
18649 Bu hasret çekilmez bir hâl alır da Sayfa 1 Ferahnâk İlgün Soysev İndir
18649 Bu hasret çekilmez bir hâl alır da Sayfa 2 Ferahnâk İlgün Soysev İndir
18661 Yıllar yılı beklediğim durduğum Sayfa 1 Ferahnâk Ümit Aşık İndir
18721 Bakışların başka tutumun başka Sayfa 1 Ferahnâk Necdet Tokatlıoğlu İndir
18721 Bakışların başka tutumun başka Sayfa 2 Ferahnâk Necdet Tokatlıoğlu İndir
18988 Nemiz kaldı bizim mülk-i Arab’da Sayfa 1 Ferahnâk Sadettin Kaynak İndir
18599 Baktığım her yerde varsın dilde mihmânım mısın Sayfa 1 Ferahnâk Osman Nûri Özpekel İndir
2195 Bir nigâhın gönlümü etti esîr-i aşkın âh Sayfa 1 Ferahnâk(Evc) Tanbûri Cemil Bey İndir
2195 Bir nigâhın gönlümü etti esîr-i aşkın âh Sayfa 2 Ferahnâk(Evc) Tanbûri Cemil Bey İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.