+905050218141
neysadasi@gmail.com

Dügah Makamı

Dügah Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
256 Aksaray’dan geçer iken çevirdiler yolumu Sayfa 1 Dügâh _ İndir
363 Alemi yandırdı yaktı âh-ı âteşzâdımız Sayfa 1 Dügâh Hacı Fâik Bey İndir
1165 Bak yine sana geldim Sayfa 1 Dügâh Bilge Özgen İndir
1563 Berk-i gül ey gonce-fem sen gibi ter-dâmen midir Sayfa 1 Dügâh Tab’î Mustafa Efendi İndir
1563 Berk-i gül ey gonce-fem sen gibi ter-dâmen midir Sayfa 2 Dügâh Tab’î Mustafa Efendi İndir
1990 Bir gün dökülür belki bu sînendeki güller Sayfa 1 Dügâh Fehmi Tokay İndir
2157 Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır Sayfa 1 Dügâh Hacı Fâik Bey İndir
2351 Bir yaz günüydü ayrılmıştık birbirimizden Sayfa 1 Dügâh Şekip Ayhan Özışık İndir
2717 Cânâ kamer-tâl’atın heman dırahşan görünür Sayfa 1 Dügâh Hâfız Post İndir
2717 Cânâ kamer-tâl’atın heman dırahşan görünür Sayfa 2 Dügâh Hâfız Post İndir
3240 Derd-i aşka müptelâ bir ney bir ben bir gönül Sayfa 1 Dügâh Ahmet Aksoy İndir
3311 Der yemeni pîşi menî Sayfa 1 Dügâh Şeyhülislâm Es’ad Efendi İndir
3311 Der yemeni pîşi menî Sayfa 2 Dügâh Şeyhülislâm Es’ad Efendi İndir
3377 Dil derd ü mihnet çekmekte her an Sayfa 1 Dügâh Hacı Fâik Bey İndir
3437 Dil mest olur hûş-yâr iken Sayfa 1 Dügâh Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî) İndir
4447 Figanın aksi doldurdu cihânı Sayfa 1 Dügâh Hacı Fâik Bey İndir
4647 Gedâmız (Gedâyız) bâyâ(şâha) baş eğmez dil-i âgâhımız vardır Sayfa 1 Dügâh Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
4647 Gedâmız (Gedâyız) bâyâ(şâha) baş eğmez dil-i âgâhımız vardır Sayfa 2 Dügâh Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
4662 Gel benim ey dilber-i şûh-i şenim Sayfa 1 Dügâh Bolâhenk Nûri Bey İndir
4845 Gel son nefesten evvel hastana derman getir Sayfa 1 Dügâh Sâdi Işılay İndir
4958 Gittin artık gözlerim kan ağlasın Sayfa 1 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
5353 Görmüş mü mislin âyâ zamâne Sayfa 1 Dügâh Hacı Fâik Bey İndir
6004 Haram olsun bana ey çehre-i gül-gûn-i müstesna Sayfa 1 Dügâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
6655 İltifat etti gönül bezmine cânân bu gece Sayfa 1 Dügâh Fehmi Tokay İndir
6746 İstemezdim böyle olsun Sayfa 1 Dügâh İsmail Demirkıran İndir
6787 İzârın gül gül olmuş bûseden dil dağ-dâğındır Sayfa 1 Dügâh Şeyhülislâm Es’ad Efendi İndir
6787 İzârın gül gül olmuş bûseden dil dağ-dâğındır Sayfa 2 Dügâh Şeyhülislâm Es’ad Efendi İndir
6955 Kalmadı artık tahammül firkate Sayfa 1 Dügâh Mahmut Celâleddin Paşa İndir
7601 Menekşeler gibi soldun hazana döndü bahar Sayfa 1 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
8083 Ne yamandır dil-i bî-çâreye olmak müşteri Sayfa 1 Dügâh Şâkir Ağa İndir
8171 Nedir ol cünbüş-i nâdide o can-sûz nigâh Sayfa 1 Dügâh Tab’î Mustafa Efendi İndir
8171 Nedir ol cünbüş-i nâdide o can-sûz nigâh Sayfa 2 Dügâh Tab’î Mustafa Efendi İndir
8275 Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi Sayfa 1 Dügâh Bolâhenk Nûri Bey İndir
8743 Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim Sayfa 1 Dügâh Hacı Fâik Bey İndir
8743 Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim Sayfa 2 Dügâh Hacı Fâik Bey İndir
8743 Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim Sayfa 3 Dügâh Hacı Fâik Bey İndir
8743 Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim Sayfa 4 Dügâh Hacı Fâik Bey İndir
9713 Sesini duydum o dost sesini kımıl kımıl sevgi dolu Sayfa 1 Dügâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
10105 Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız Sayfa 1 Dügâh Erdinç Çelikkol İndir
10309 Sünbül-i zülfün döküp gerdânına Sayfa 1 Dügâh Hacı Fâik Bey İndir
11249 Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihâle Sayfa 1 Dügâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11249 Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihâle Sayfa 2 Dügâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11485 Yine o menekşe gözler aralı Sayfa 1 Dügâh Kadri Şençalar İndir
11654 Zannetme müebbed bu fenâ-gâh olacaktır Sayfa 1 Dügâh İzzettin Hümâyi Elçioğlu İndir
11655 Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim Sayfa 1 Dügâh Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
11794 Anlayan yok nâr-ı aşkın şiddet-i buhrânını Sayfa 1 Dügâh Cinuçen Tanrıkorur İndir
11794 Anlayan yok nâr-ı aşkın şiddet-i buhrânını Sayfa 2 Dügâh Cinuçen Tanrıkorur İndir
12311 Beni mecnûn eden sensin Sayfa 1 Dügâh Kaya Öztaş İndir
12483 Ömür biter çilem dolar keder kalır hüzün kalır Sayfa 1 Dügâh Ömür Gençel İndir
12604 Günde bin kez öldürürsün bin dikendir sözlerin Sayfa 1 Dügâh Suphi İdrisoğlu İndir
12975 Rûhum bahar umuduyla dolsun gel Sayfa 1 Dügâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
12975 Rûhum bahar umuduyla dolsun gel Sayfa 2 Dügâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
13096 Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde Sayfa 1 Dügâh Akın Özkan İndir
13906 Dalarım kaygıya inceden ince Sayfa 1 Dügâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
13906 Dalarım kaygıya inceden ince Sayfa 2 Dügâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
14215 Günâhım hadden efzûndur bana rahmeyle Allah’ım Sayfa 1 Dügâh Amir Ateş İndir
14262 İrişti hicrânın demi ey mâh-ı gufran elvedâ Sayfa 1 Dügâh _ İndir
14290 Meftûn edeli bendesini şâhid-i levlâk aldı beni sevda Sayfa 1 Dügâh Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde) İndir
14364 Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim Sayfa 1 Dügâh Zeki Atkoşar İndir
14418 Yâ İlâhi âsitânın hastaya dâr-ı şifâ Sayfa 1 Dügâh Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
14421 Yüreğime dost derdi urdu türlü yâreler Sayfa 1 Dügâh _ İndir
14450 Aceb hayran oldum aşka uyaldan Sayfa 1 Dügâh _ İndir
14660 Âşık olan ciğerin ateşe dağlar ağlar Sayfa 1 Dügâh Bolâhenk Nûri Bey İndir
14885 Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen Sayfa 1 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
14885 Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen Sayfa 1 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
14885 Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen Sayfa 6 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
14885 Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen Sayfa 7 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
14885 Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen Sayfa 3 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
14885 Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen Sayfa 4 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
14885 Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen Sayfa 5 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
14885 Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen Sayfa 6 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
14885 Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen Sayfa 7 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
14886 Her arzumu gönlümden çalıp ta giden yıllar Sayfa 1 Dügâh İsmail Demirkıran İndir
15228 Karanlıklar koyu koyu çağırırlar gök uykuyu Sayfa 1 Dügâh Erdinç Çelikkol İndir
15982 Sahn-ı gülşen tâzelendi tâze sohbet vaktidir Sayfa 1 Dügâh Hamparsum Limoncuyan İndir
15982 Sahn-ı gülşen tâzelendi tâze sohbet vaktidir Sayfa 2 Dügâh Hamparsum Limoncuyan İndir
15982 Sahn-ı gülşen tâzelendi tâze sohbet vaktidir Sayfa 3 Dügâh Hamparsum Limoncuyan İndir
15982 Sahn-ı gülşen tâzelendi tâze sohbet vaktidir Sayfa 4 Dügâh Hamparsum Limoncuyan İndir
16024 Mir’at-ı baht-ı Kibriyâ Ahmed Muhammed Mustafa Sayfa 1 Dügâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
16094 Eğer hâlk etmeseydi zatını Hak yâ Resûlallah Sayfa 1 Dügâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
16280 İyilikler yücelikler dolu Tanrı’m Sayfa 1 Dügâh Akın Özkan İndir
16715 Akşam treninde biri var en sona kaldı Sayfa 1 Dügâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
16715 Akşam treninde biri var en sona kaldı Sayfa 2 Dügâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
17046 Yüzünden binlerce ışık topladım Sayfa 1 Dügâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
17530 Bir dügâh ninniyi dinlerken (Sene elli iki mevsim sonbahar) Sayfa 1 Dügâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
17530 Bir dügâh ninniyi dinlerken (Sene elli iki mevsim sonbahar) Sayfa 2 Dügâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
17951 Kader gecemle gecem meskenimle sırdaştır Sayfa 1 Dügâh Akın Özkan İndir
18091 Acı bensiz yola çıkmaz yara bensiz kanamaz Sayfa 1 Dügâh Metin Everes İndir
18188 Gönlüm sana bilsen ne kadar bağlı derinden Sayfa 1 Dügâh Osman Nûri Özpekel İndir
18357 Seni sordum aradım her yerde Sayfa 1 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
18955 Can vatan canan vatan bûy-i vatan Sayfa 1 Dügâh Sadettin Kaynak İndir
18984 Aşk yolunda can veren, bu masumlar eştiler Sayfa 1 Dügâh Sadettin Kaynak İndir
19347 Sensiz gönlüm gamla dolsa Sayfa 1 Dügâh Erdinç Çelikkol İndir
19648 Hasretinden her dem ağlar gözlerim vuslât diye Sayfa 1 Dügâh Sadettin Çevik İndir
14066 Bülbül-veş figân eyler âşık vakt-i seherde Sayfa 1 Dügâh Alâeddin Yavaşça İndir
14548 Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh Sayfa 1 Dügâh Zeki Altun (Hâfız) İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.