Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
176 Ah edip aşkınla cânâ firkatim var ağlarım Sayfa 1 Bestenigâr Hamparsum Limoncuyan İndir
176 Ah edip aşkınla cânâ firkatim var ağlarım Sayfa 2 Bestenigâr Hamparsum Limoncuyan İndir
325 Aldattı yârı kâm aldı ağyar Sayfa 1 Bestenigâr İsmail Fennî Ertuğrul İndir
340 Aldın felek sen mihr-i cemâli Sayfa 1 Bestenigâr Hacı Arif Bey İndir
348 Alemde ey serv-i semen Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Arifî Bey İndir
555 Arz-ı vuslat eyleyip geldikçe bezm-i dilbere Sayfa 1 Bestenigâr Hamparsum Limoncuyan İndir
555 Arz-ı vuslat eyleyip geldikçe bezm-i dilbere Sayfa 2 Bestenigâr Hamparsum Limoncuyan İndir
555 Arz-ı vuslat eyleyip geldikçe bezm-i dilbere Sayfa 3 Bestenigâr Hamparsum Limoncuyan İndir
758 Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka Sayfa 1 Bestenigâr Zeki Altun (Hâfız) İndir
961 Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Sayfa 1 Bestenigâr Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
961 Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Sayfa 2 Bestenigâr Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
1491 Beni varsın sonu gelmez düşe atsın geceler Sayfa 1 Bestenigâr Hasan Soysal İndir
1536 Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum Sayfa 1 Bestenigâr Dede Efendi İndir
1536 Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum Sayfa 2 Bestenigâr Dede Efendi İndir
1586 Bezm-i baharın dizdi gül âyin-i erkânın yine Sayfa 1 Bestenigâr Yusuf Ziyâ Paşa İndir
1732 Bî-mürüvvet böyle bilmezdim seni Sayfa 1 Bestenigâr Şâkir Bey(Çeşmibîmâr) İndir
1828 Bir cefâcû nazlı yâre dûş olup yandım bu nâre Sayfa 1 Bestenigâr İsmet Ağa İndir
1952 Bir görüşte beğendim seni sevdim efendim Sayfa 1 Bestenigâr İsmet Ağa İndir
2317 Bir ümit doğdu bütün kalplere yorgun geceden Sayfa 1 Bestenigâr Alâeddin Yavaşça İndir
2428 Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Sayfa 1 Bestenigâr Emin Akan İndir
2430 Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz Sayfa 1 Bestenigâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2430 Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz Sayfa 2 Bestenigâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2430 Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz Sayfa 3 Bestenigâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2486 Bu dil sana meftûn olalı ey şeh-i hûbân Sayfa 1 Bestenigâr İbrâhim Efendi(Asâriye Hatibi) İndir
2486 Bu dil sana meftûn olalı ey şeh-i hûbân Sayfa 2 Bestenigâr İbrâhim Efendi(Asâriye Hatibi) İndir
2516 Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi Sayfa 1 Bestenigâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
2516 Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi Sayfa 2 Bestenigâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
2592 Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır Sayfa 1 Bestenigâr Hâfız Osman Efendi(Musul’lu) İndir
2735 Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun Sayfa 1 Bestenigâr Kanûni Ahmet Bey İndir
2756 Cânım beni lûtfunla rindâne eden sensin Sayfa 1 Bestenigâr Hacı Fâik Bey İndir
2837 Cihan kâm almada devrinde dâim Sayfa 1 Bestenigâr Hacı Ârif Bey İndir
2849 Cûş edip gözyaşı ister çağlamak Sayfa 1 Bestenigâr Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
3042 Çiçekten nağmeden bir deste bağlar Sayfa 1 Bestenigâr Sadettin Kaynak İndir
3042 Çiçekten nağmeden bir deste bağlar Sayfa 2 Bestenigâr Sadettin Kaynak İndir
3062 Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda Sayfa 1 Bestenigâr Hacı Arif Bey İndir
3062 Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda Sayfa 2 Bestenigâr Hacı Arif Bey İndir
3068 Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım Sayfa 1 Bestenigâr Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
3068 Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım Sayfa 2 Bestenigâr Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
3127 Dağlar açtı âteş-i aşkın dil-i nâşâdıma Sayfa 1 Bestenigâr Hâşim Bey İndir
3130 Dağlarda benim şevk ile âvâzelerim var Sayfa 1 Bestenigâr Hacı Fâik Bey İndir
3166 Dâm-ı efsûnunla bend ettin dili Sayfa 1 Bestenigâr Şâkir Ağa İndir
3174 Darılıp da ne idi dünki gazap Sayfa 1 Bestenigâr Tanbûri Aziz Bey İndir
3210 Deli gönlüm sana dilberleri medh eyleyen kimdi Sayfa 1 Bestenigâr Sâmi Demirelli İndir
3210 Deli gönlüm sana dilberleri medh eyleyen kimdi Sayfa 2 Bestenigâr Sâmi Demirelli İndir
3237 Derd-i aşka dûş olan bir lâhza handân olmasın Sayfa 1 Bestenigâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3237 Derd-i aşka dûş olan bir lâhza handân olmasın Sayfa 2 Bestenigâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3262 Derdimi derd etmeğe derdin imkân verdi mi Sayfa 1 Bestenigâr Halûk Recâî İndir
3262 Derdimi derd etmeğe derdin imkân verdi mi Sayfa 2 Bestenigâr Halûk Recâî İndir
3308 Derviş recâ-yı (nâgehânî-pâdişâhî) neküned Sayfa 1 Bestenigâr Abdülkâdir-i Merâgi İndir
3308 Derviş recâ-yı (nâgehânî-pâdişâhî) neküned Sayfa 2 Bestenigâr Abdülkâdir-i Merâgi İndir
3355 Dil bestenigârım tel-i zülfünle sana pek Sayfa 1 Bestenigâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
3374 Dilde neş’at var efendim çekerim cevrine hasret Sayfa 1 Bestenigâr Rüştü Şardağ İndir
3539 Döktükce zülf-i perçemin Sayfa 1 Bestenigâr Neyzen Şâkir Bey(Çeşm-i bîmar) İndir
3626 Dün gece bir âh ile çerhi siyeh-fâm eyledim Sayfa 1 Bestenigâr Hamparsum Limoncuyan İndir
3626 Dün gece bir âh ile çerhi siyeh-fâm eyledim Sayfa 2 Bestenigâr Hamparsum Limoncuyan İndir
3753 Edip sen hatırım âbâd Sayfa 1 Bestenigâr Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
3769 Eflâka çıkarsa yeridir her gece âhım Sayfa 1 Bestenigâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3908 Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim Sayfa 1 Bestenigâr Dede Efendi İndir
3908 Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim Sayfa 2 Bestenigâr Dede Efendi İndir
3992 Ey âfitâb-ı bezm-i nûr Sayfa 1 Bestenigâr Esmâ Sultan İndir
4005 Ey bâd-ı sabâ var sana bir gizli niyâzım Sayfa 1 Bestenigâr Nesim Silviya (Haham) İndir
4005 Ey bâd-ı sabâ var sana bir gizli niyâzım Sayfa 2 Bestenigâr Nesim Silviya (Haham) İndir
4109 Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok Sayfa 1 Bestenigâr Sadettin Kaynak İndir
4162 Ey kârı-elem tîr-i sitem yâreler açtı Sayfa 1 Bestenigâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4168 Ey kıble-i ikbâl-i cihan Sayfa 1 Bestenigâr Dede Efendi İndir
4219 Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Sayfa 1 Bestenigâr Oğuz Şenler İndir
4219 Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Sayfa 2 Bestenigâr Oğuz Şenler İndir
4247 Ey serv-i nâz-ı reftâr-ı bâlâ Sayfa 1 Bestenigâr Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
4355 Eyler tahammül âzâre gönlüm Sayfa 1 Bestenigâr Mahmut Celâleddin Paşa İndir
4532 Gamzen ki ola sâkî-i çeşm-i siyeh mest Sayfa 1 Bestenigâr Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
4532 Gamzen ki ola sâkî-i çeşm-i siyeh mest Sayfa 2 Bestenigâr Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
4546 Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim Sayfa 1 Bestenigâr Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
4546 Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim Sayfa 2 Bestenigâr Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
4593 Geçerken dün gözüm gördü Sayfa 1 Bestenigâr Markar Ağa İndir
4607 Geçiyor ömr-i hazîn sâdece “cânâ”diyerek Sayfa 1 Bestenigâr Fehmi Tokay İndir
5181 Gönül çeşm-i nigârın müptelâsı Sayfa 1 Bestenigâr Abdülkâdir Töre İndir
5214 Gönül girmekle yâr âguşuna kanmaz vusûl ister Sayfa 1 Bestenigâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5538 Gözyaşlarımı gel de gör ey şûh-i sitemkâr Sayfa 1 Bestenigâr İsmail Fennî Ertuğrul İndir
5540 Gözyaşlarımı uğruna tâ katre be katre Sayfa 1 Bestenigâr İsmail Baha Sürelsan İndir
5573 Gücenmezsen budur arz-ı niyâzım Sayfa 1 Bestenigâr Rif’at Bey İndir
5954 Hâlimi arz eyleyim sultânıma Sayfa 1 Bestenigâr Rif’at Bey İndir
6065 Hasretzede’nin âhına canlar dayanır mı Sayfa 1 Bestenigâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
6296 Her kimin kalbinde zikr’Ullah olur Sayfa 1 Bestenigâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
6735 İstedin de gönlümü verdim sana Sayfa 1 Bestenigâr Şekerci Cemil Bey İndir
6824 Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşi ülfet et Sayfa 1 Bestenigâr Hâşim Bey İndir
6824 Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşi ülfet et Sayfa 2 Bestenigâr Hâşim Bey İndir
7122 Kerem kıl bu dil-i zâre Sayfa 1 Bestenigâr Ali Ağa (Kemânî) İndir
7382 Leblerinden bûseler alsam da mest olsam n’olur Sayfa 1 Bestenigâr Şevki Sevgin (Neyzen) İndir
7515 Mecbur oldum ben bir güle Sayfa 1 Bestenigâr Hâşim Bey İndir
7793 Müptelâ-yı aşk olup bir nev-civan sevsem gerek Sayfa 1 Bestenigâr Hamparsum Limoncuyan İndir
7888 Nasıl ârâm edersin bilmem bensiz Sayfa 1 Bestenigâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
7968 Ne demlerdi sezâ-yı bezm-i ülfet olduğum demler Sayfa 1 Bestenigâr Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
8089 Ne yapsam silinmiyor gözlerimdeki hasret Sayfa 1 Bestenigâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
8128 Neden bülbüllerim susmuş seherde Sayfa 1 Bestenigâr Halûk Recâî İndir
8128 Neden bülbüllerim susmuş seherde Sayfa 2 Bestenigâr Halûk Recâî İndir
8216 Neş’e istersen a cânâ meclis-i rindâna gel Sayfa 1 Bestenigâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8222 Neşvem emelim sen iken ey necm-i ziyâdar Sayfa 1 Bestenigâr Leylâ Saz İndir
8248 Nev-baharımdır a goncam nâlemi duy sen de gül Sayfa 1 Bestenigâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8257 Nevres-nihâlim bağ-ı safâsın Sayfa 1 Bestenigâr Baha Bey(Sermüezzin) İndir
9592 Senin aşkınla bu akşam yine âh etti bu gönlüm Sayfa 1 Bestenigâr Erdinç Çelikkol İndir
9851 Sevdim seni ey nazlı melek var mı günâhım Sayfa 1 Bestenigâr İbrâhim Tuğberk İndir
10088 Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin Sayfa 1 Bestenigâr Bekir Sıtkı Sezgin İndir
10188 Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül Sayfa 1 Bestenigâr Sadettin Kaynak İndir
10193 Söyle n’ettim ben sana zâlim felek Sayfa 1 Bestenigâr Hacı Fâik Bey İndir
10233 Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada Sayfa 1 Bestenigâr Bîmen Şen İndir
10252 Subh-i şafakı âh ile şâm eyledi bülbül Sayfa 1 Bestenigâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
10252 Subh-i şafakı âh ile şâm eyledi bülbül Sayfa 2 Bestenigâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
10285 Sustu bütün âlem sustu bülbüller Sayfa 1 Bestenigâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
10356 Şâhısın efendim sen güzellerin Sayfa 1 Bestenigâr Bîmen Şen İndir
10411 Şem’-i ümîdim(murâdım) bu gece söndü âh Sayfa 1 Bestenigâr İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi) İndir
10411 Şem’-i ümîdim(murâdım) bu gece söndü âh Sayfa 2 Bestenigâr İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi) İndir
10663 Teşrifin ile hânemi reşk-i İrem eyle Sayfa 1 Bestenigâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10725 Tuttu cihânı şöhretim Sayfa 1 Bestenigâr Nûman Ağa İndir
11056 Hayâlin var şu gönlümde ey peri Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
11069 Yaktı cihanı âteşin Sayfa 1 Bestenigâr İsmet Ağa İndir
11172 Yâr ağlamadan dîdelerim kâne boyandı Sayfa 1 Bestenigâr Hacı Fâik Bey İndir
11318 Yeter beklettiğin ömür bitiyor Sayfa 1 Bestenigâr Suphi İdrisoğlu İndir
11318 Yeter beklettiğin ömür bitiyor Sayfa 2 Bestenigâr Suphi İdrisoğlu İndir
11842 Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde Sayfa 1 Bestenigâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
12808 Özlemle yanan bağrıma gözyaşları damlat Sayfa 1 Bestenigâr Ömür Gençel İndir
12974 Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Sayfa 1 Bestenigâr Akın Özkan İndir
12974 Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Sayfa 2 Bestenigâr Akın Özkan İndir
13202 Ah vefâsız ağlatan söz sendedir Sayfa 1 Bestenigâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13369 Yoklukta şikâyet kaderin cilvesidir Sayfa 1 Bestenigâr Rüştü Eriç İndir
13833 Gönlümü mahzûn eden hep o siyah dîdelerin Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
14038 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Sayfa 1 Bestenigâr _ İndir
14082 Cânân elinin güllerinin bağı göründü Sayfa 1 Bestenigâr Kemâl Tezergil İndir
14103 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Bestenigâr Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde) İndir
14219 Habîb-i âşıkânın zikr ü fikr-i cümle müştâkın Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Hatipoğlu İndir
14238 Hakk’a çevir özünü kıbleye tut yüzünü Sayfa 1 Bestenigâr Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14362 Sübhâne’l Melikü’l Mevlâ Sayfa 1 Bestenigâr _ İndir
14398 Tevhîd eyle her yerde dermân olur her derde Sayfa 1 Bestenigâr Erdinç Çelikkol İndir
14559 Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû Sayfa 1 Bestenigâr Neyzen Osman Bey(Hammâmizâde) İndir
14568 İlâhi cennet evine girenlerden eyle bizi Sayfa 1 Bestenigâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
14577 Senin her bir sözün rûha devadır yâ Resûlallah Sayfa 1 Bestenigâr Turgut Tokaç İndir
14586 Mecnûn’a sordular Leylâ nic’oldu Sayfa 1 Bestenigâr Selâhattin Demirtaş İndir
14639 Derûn-i dilde her derde devâsın yâ Resûlallah Sayfa 1 Bestenigâr Galip Çolakoğlu İndir
14644 Durman yanalım ateş-i aşka Sayfa 1 Bestenigâr Selâhattin Demirtaş İndir
14646 Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n’ideyim Sayfa 1 Bestenigâr _ İndir
14647 Yâ ilâhi cümle sensin cümle sen îmanım Sayfa 1 Bestenigâr Dede Efendi İndir
14662 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Özhan İndir
14672 Candan âşık oldum vechin gülüne Sayfa 1 Bestenigâr _ İndir
14687 Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yârı gör Sayfa 1 Bestenigâr Fehmi Efendi (Hoca) İndir
14691 Gözü dünyâ mı görür âşık-ı dîdar olanın Sayfa 1 Bestenigâr Abdülkâdir Töre İndir
14693 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Sayfa 1 Bestenigâr Zeki Atkoşar İndir
14693 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Sayfa 2 Bestenigâr Zeki Atkoşar İndir
14694 Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım Sayfa 1 Bestenigâr Cüneyt Kosal İndir
14877 Ben ömrümü yıllarca hayâlinle avuttum Sayfa 1 Bestenigâr Rüştü Eriç İndir
14878 Yaktın beni ey sevgili bak sîneme açtın yara Sayfa 1 Bestenigâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14878 Yaktın beni ey sevgili bak sîneme açtın yara Sayfa 2 Bestenigâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15216 Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ Sayfa 1 Bestenigâr İsmâil Demirkıran İndir
15216 Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ Sayfa 2 Bestenigâr İsmâil Demirkıran İndir
15217 O dudaklar gece mehtap ile söyleşmiyecek Sayfa 1 Bestenigâr Alâeddin Yavaşça İndir
15218 Sen münezzehsin mekândan söyle âşık n’eylesin Sayfa 1 Bestenigâr Sabit Özenç İndir
15219 Yorgun gönlümde ışık sen gelmezsen yanmıyor Sayfa 1 Bestenigâr Erdinç Çelikkol İndir
15220 Geri vermez bana yıllar yılı aldıklarını Sayfa 1 Bestenigâr Akın Özkan İndir
15712 Birkaç saatin hatırası ömre bedeldi Sayfa 1 Bestenigâr Yaşar Bedük İndir
15712 Birkaç saatin hatırası ömre bedeldi Sayfa 2 Bestenigâr Yaşar Bedük İndir
15952 Daha âlâ seni sevmek mi olur Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
15953 Şu seven kalbimi anlamazsın sevdiğim Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
15954 Gönülden özlerim o gülizârı ben Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
15995 Bir nigâhın kalbimi etti esîr-i zülfün âh Sayfa 1 Bestenigâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
16002 İçimde sönmeyen aşkınla mestim yâ Resûlallah Sayfa 1 Bestenigâr Ekrem Karadeniz İndir
16020 Medhini oku yâre koymaya seni nâre Sayfa 1 Bestenigâr Aslan Hepgür İndir
16053 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Özhan İndir
16062 Ümmetinden bir siyeh-rû asiyem geldim sana Sayfa 1 Bestenigâr _ İndir
16072 Bir geceydi oldu mahbûb-i hüdâvend-i muîn Sayfa 1 Bestenigâr Hüseyin Tolan (Hâfız) İndir
16093 Düştüm aşkına Mevlâ’nın âvâresiyim sevdânın Sayfa 1 Bestenigâr _ İndir
16133 Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl Sayfa 1 Bestenigâr Fehmi Efendi (Hoca) İndir
16152 Yâr ü vâr Allâh ü Ekber girdigâr Allah ü Ekber Sayfa 1 Bestenigâr Şâhin Uçar İndir
16646 Sustukca semâ sanki o son anı fısıldar Sayfa 1 Bestenigâr Rüştü Eriç İndir
16692 Yâ Rab sana mahsus değil midir bu yalnızlık Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
16693 Ağlıyor kalbim neden hiç cevabın bilmeden Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
16694 Görmez oldum hayli demdir yârımı Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
16695 Müşkül o güzelin vaslına ermek Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
16930 Rûhumda bahar açmaz oldu gönül Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
16957 Bağlamışken sevdiğime bahtımı Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
16958 Sana dehrin gelse bile bütün âlâmı şâyet Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
17049 Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde Sayfa 1 Bestenigâr Timuçin Çevikoğlu İndir
17174 Kimsenin yok ömrü daim kalmaya Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
17275 Ben de çok seviyorum demek yetmez geliver Sayfa 1 Bestenigâr Mümin Salman İndir
17304 Söyle neden ey sabâ o yâr hâlâ yatmamış Sayfa 1 Bestenigâr Ahmet Uzel İndir
17509 Aldın gözümün nûrunu ama gibiyim Sayfa 1 Bestenigâr Sâdettin Çevik İndir
17639 Sevgim uzakta kaldı sevdam hep oralıdır Sayfa 1 Bestenigâr Suphi İdrisoğlu İndir
17716 Mâdem hayır diledik hükme rıza edelim Sayfa 1 Bestenigâr Akın Özkan İndir
17716 Mâdem hayır diledik hükme rıza edelim Sayfa 2 Bestenigâr Akın Özkan İndir
17850 Cânân diyemem ben sana sen sînede cansın Sayfa 1 Bestenigâr Osman Nûri Özpekel İndir
18083 Anlat deme ahvâlimi anlatma gücüm yok Sayfa 1 Bestenigâr Akın Özkan İndir
18240 Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde Sayfa 1 Bestenigâr Metin Everes İndir
18270 Düştüm yine ben âteş-i girdabe hüzünle Sayfa 1 Bestenigâr Alâeddin Yavaşça İndir
18270 Düştüm yine ben âteş-i girdabe hüzünle Sayfa 2 Bestenigâr Alâeddin Yavaşça İndir
18430 Sevgi dolu kalbime sanki düştü bir cemre Sayfa 1 Bestenigâr Pınar Köksal İndir
18430 Sevgi dolu kalbime sanki düştü bir cemre Sayfa 2 Bestenigâr Pınar Köksal İndir
18727 Ey cânıma cânânıma Sayfa 1 Bestenigâr Hasan Şanlıtürk İndir
18727 Ey cânıma cânânıma Sayfa 2 Bestenigâr Hasan Şanlıtürk İndir
19524 Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir Sayfa 1 Bestenigâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
19625 Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara Sayfa 1 Bestenigâr Fâruk Şâhin İndir
19625 Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara Sayfa 2 Bestenigâr Fâruk Şâhin İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.