Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
107 Ağla bu uzun yollara baktıkça derinden Sayfa 1 Bayâti Araban Necmi Pişkin İndir
230 Ah yaramaz yavru ceylân Sayfa 1 Bayâti Araban Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
553 Arz-ı hâlim benim lûtf-i dilbere kalsın Sayfa 1 Bayâti Araban Dede Efendi İndir
578 Âşıkım ben şüphesiz mâhım sana Sayfa 1 Bayâti Araban Lâtif Efendi İndir
740 Aşkınla sararan emel bağımda Sayfa 1 Bayâti Araban Vefik Ataç İndir
740 Aşkınla sararan emel bağımda Sayfa 2 Bayâti Araban Vefik Ataç İndir
951 Bağa girdim ay çıktı karşıma bir yâr çıktı Sayfa 1 Bayâti Araban Sâdi Hoşses İndir
1075 Bahr-i derd-i aşka dalmıştır gönül Sayfa 1 Bayâti Araban Rif’at Bey İndir
1113 Bakıp ruhsârına âh eylemiştim Sayfa 1 Bayâti Araban Rahmi Bey İndir
1163 Bak yalvarıyor nâlesi âhımda rebâbın Sayfa 1 Bayâti Araban Sâdi Hoşses İndir
1202 Bana n’oldu değişti şimdi hâlim Sayfa 1 Bayâti Araban Rahmi Bey İndir
1208 Bana seyrân-ı cemâlindir emel Sayfa 1 Bayâti Araban Rahmi Bey İndir
1234 Başladın ağyâr ile ünsiyyete Sayfa 1 Bayâti Araban Nûman Ağa İndir
1258 Bekasız hüsnün güvenme ânına Sayfa 1 Bayâti Araban Lem’î Atlı İndir
1395 Beni bîgâne mi sandın a canım Sayfa 1 Bayâti Araban Sâlih Efendi (Arap) İndir
1431 Benim derdim yüzbin oldu Sayfa 1 Bayâti Araban Nikolâki (Kemençeci) İndir
1877 Bir dilber-i hazır cevap Sayfa 1 Bayâti Araban Şâkir Ağa İndir
1957 Bir görüşte ey güzeller serveri Sayfa 1 Bayâti Araban _ İndir
2042 Bir güzeli aldım gönül bağına Sayfa 1 Bayâti Araban Ûdî Sâmi Bey İndir
2070 Bir hüsn-i melek etti beni hüsnüne hayrân Sayfa 1 Bayâti Araban Ali Bey İndir
2217 Bir peri masalı kulaklarına Sayfa 1 Bayâti Araban Nihat Adlim İndir
2340 Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın Sayfa 1 Bayâti Araban Akın Özkan İndir
2660 Bülbül-i dil ey gül-i rânâ senindir sen benim Sayfa 1 Bayâti Araban Hacı Sâdullah Ağa İndir
2660 Bülbül-i dil ey gül-i rânâ senindir sen benim Sayfa 2 Bayâti Araban Hacı Sâdullah Ağa İndir
2815 Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam Sayfa 1 Bayâti Araban Bîmen Şen İndir
2815 Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam Sayfa 2 Bayâti Araban Bîmen Şen İndir
3335 Dîde pür-nem dil esîr-i ıztırap Sayfa 1 Bayâti Araban Rif’at Bey İndir
3341 Dilâ nihâl-i emel sanma râygân açılır Sayfa 1 Bayâti Araban Hamparsum Limoncuyan İndir
3341 Dilâ nihâl-i emel sanma râygân açılır Sayfa 2 Bayâti Araban Hamparsum Limoncuyan İndir
3341 Dilâ nihâl-i emel sanma râygân açılır Sayfa 3 Bayâti Araban Hamparsum Limoncuyan İndir
3366 Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var Sayfa 1 Bayâti Araban Emin Ongan İndir
3430 Dil-i zâre dilerse ol melek-peyker de yâr olsun Sayfa 1 Bayâti Araban Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
3435 Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün Sayfa 1 Bayâti Araban Hacı Sâdullah Ağa İndir
3435 Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün Sayfa 2 Bayâti Araban Hacı Sâdullah Ağa İndir
3606 Duymadık hiç bir sebepten nâleyi bir gam gibi Sayfa 1 Bayâti Araban Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
3683 Düşme dağda gezen geyik ardına Sayfa 1 Bayâti Araban Nikolâki (Kemençeci) İndir
3859 Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan Sayfa 1 Bayâti Araban Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4007 Ey bağ-ı edeb gel bezme bu şeb Sayfa 1 Bayâti Araban Suyolcuzâde Sâlih Efendi İndir
4015 Ey benim çeşmimin nûru Sayfa 1 Bayâti Araban Hâşim Bey İndir
4229 Ey rûh-i âli gül-i zîbende Sayfa 1 Bayâti Araban Kemânî Rızâ Efendi İndir
4554 Gece gündüz uyku girmez gözüme Sayfa 1 Bayâti Araban Sadettin Kaynak İndir
4554 Gece gündüz uyku girmez gözüme Sayfa 2 Bayâti Araban Sadettin Kaynak İndir
4913 Gidiyorum gözyaşımı dökerim Sayfa 1 Bayâti Araban Nikoğos Ağa İndir
4991 Gonca idik gül olduk Sayfa 1 Bayâti Araban Sadettin Kaynak İndir
4991 Gonca idik gül olduk Sayfa 2 Bayâti Araban Sadettin Kaynak İndir
5084 Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte Sayfa 1 Bayâti Araban Erdinç Çelikkol İndir
5106 Gönlümü hicrâna yaktı âh o meh-veş n’eyleyim Sayfa 1 Bayâti Araban Rahmi Bey İndir
5125 Gönlümün hayli zaman özge perîşanlığl var Sayfa 1 Bayâti Araban Hacı Arif Bey İndir
5499 Gözümde işvenümâdır hayâl-i bî-bedeli Sayfa 1 Bayâti Araban Ahmet Râsim Bey İndir
5499 Gözümde işvenümâdır hayâl-i bî-bedeli Sayfa 2 Bayâti Araban Ahmet Râsim Bey İndir
5588 Gül bir daha yine rûhum güllerle bezensin Sayfa 1 Bayâti Araban Suphi Ezgi İndir
5789 Güneş doğdu dağlara ay gömüldü bağlara Sayfa 1 Bayâti Araban Bedriye Hoşgör İndir
5789 Güneş doğdu dağlara ay gömüldü bağlara Sayfa 2 Bayâti Araban Bedriye Hoşgör İndir
6865 Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak Sayfa 1 Bayâti Araban Zeki Arif Ataergin İndir
7420 Lûtfunu kestin a zâlim âşık-ı bî-çâreden Sayfa 1 Bayâti Araban Hacı Arif Bey İndir
7541 Mecnûnun olup gönlümü âbâd etsem Sayfa 1 Bayâti Araban Mustafa Nâfiz Irmak İndir
7640 Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir Sayfa 1 Bayâti Araban Hamparsum Limoncuyan İndir
7640 Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir Sayfa 2 Bayâti Araban Hamparsum Limoncuyan İndir
7640 Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir Sayfa 3 Bayâti Araban Hamparsum Limoncuyan İndir
7640 Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir Sayfa 4 Bayâti Araban Hamparsum Limoncuyan İndir
7640 Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir Sayfa 5 Bayâti Araban Hamparsum Limoncuyan İndir
7825 N’eyleyeyim nic’edeyim olamam bir an Sayfa 1 Bayâti Araban Suyolcuzâde Sâlih Efendi İndir
8011 Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur’anın Sayfa 1 Bayâti Araban Zeki Altun (Hâfız) İndir
8250 Nev-civânım lûtfedip mesrûr-ı şâd eyle beni Sayfa 1 Bayâti Araban Hacı Sâdullah Ağa İndir
8250 Nev-civânım lûtfedip mesrûr-ı şâd eyle beni Sayfa 2 Bayâti Araban Hacı Sâdullah Ağa İndir
8285 Nîmet-i vaslın için ey gonce-leb Sayfa 1 Bayâti Araban Hâşim Bey İndir
8285 Nîmet-i vaslın için ey gonce-leb Sayfa 2 Bayâti Araban Hâşim Bey İndir
8520 Onikidir Manisa’nın dermeni Sayfa 1 Bayâti Araban _ İndir
8613 Ömrümün neş’esiz geçti baharı Sayfa 1 Bayâti Araban Sadettin Kaynak İndir
8821 Raks eyleyicek nâz ile ol âfet-i Mısrî Sayfa 1 Bayâti Araban Hacı Sâdullah Ağa İndir
8821 Raks eyleyicek nâz ile ol âfet-i Mısrî Sayfa 2 Bayâti Araban Hacı Sâdullah Ağa İndir
8843 Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana Sayfa 1 Bayâti Araban Ûdî Ekrem Bey İndir
9361 Sen geldiğin an kalbimi hazlar bürümüştü Sayfa 1 Bayâti Araban Alâeddin Yavaşça İndir
9442 Sen ten’de canımmış gibi nabzımda vurursun Sayfa 1 Bayâti Araban Yılmaz Yüksel İndir
9442 Sen ten’de canımmış gibi nabzımda vurursun Sayfa 2 Bayâti Araban Yılmaz Yüksel İndir
9502 Seni bir şûh-i cihan derler idi gerçek imiş Sayfa 1 Bayâti Araban Hamparsum Limoncuyan İndir
9502 Seni bir şûh-i cihan derler idi gerçek imiş Sayfa 2 Bayâti Araban Hamparsum Limoncuyan İndir
9502 Seni bir şûh-i cihan derler idi gerçek imiş Sayfa 3 Bayâti Araban Hamparsum Limoncuyan İndir
9963 Sevinçliyim kaderim gülüverdi yeniden Sayfa 1 Bayâti Araban Adem Şâhin İndir
9965 Sevip sen mâh-ı ruhsârı Sayfa 1 Bayâti Araban Nûman Ağa İndir
10084 Soldu gönlüm beklemekten geçti ömrüm dönmedin Sayfa 1 Bayâti Araban Burhan Durucu İndir
10160 Sönmekte gurubun izi dem dem yüreğimde Sayfa 1 Bayâti Araban Akın Özkan İndir
10163 Sönmüş o güzel gözlerinin nûr-i nigâhı Sayfa 1 Bayâti Araban Halûk Recâî İndir
10433 Şîvesi nâzı edâsı handesi pek bî-bedel Sayfa 1 Bayâti Araban Akın Özkan İndir
10455 Şimdi eyyâm-ı bahar oldu hele Sayfa 1 Bayâti Araban Hacı Bey İndir
10680 Tîr-i müjgânın gönülde yâresi Sayfa 1 Bayâti Araban Hasan Fehmi Mutel İndir
10738 Tükenir mi Erciyes’in doruğunda kar güzelim Sayfa 1 Bayâti Araban Müfit Kuraner İndir
11037 Hicrâna nasıl katlanacaktım Sayfa 1 Bayâti Araban Nurhan Hekimoğlu İndir
11037 Hicrâna nasıl katlanacaktım Sayfa 2 Bayâti Araban Nurhan Hekimoğlu İndir
11080 Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla Sayfa 1 Bayâti Araban Fethi Karamahmudoğlu İndir
11158 Yâr bağında gönül çeken bülbülün Sayfa 1 Bayâti Araban Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
11158 Yâr bağında gönül çeken bülbülün Sayfa 2 Bayâti Araban Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
11195 Yârim beni her gece aldatıyor Sayfa 1 Bayâti Araban Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11195 Yârim beni her gece aldatıyor Sayfa 2 Bayâti Araban Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11715 Zülf-i semen-bû mânend-i şeb-bû Sayfa 1 Bayâti Araban Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
11717 Zülf-i zer-târın gönüller bağıdır Sayfa 1 Bayâti Araban _ İndir
11782 Geldim huzur-u hüsnüne peymâneler gibi (Gazel) Sayfa 1 Bayâti Araban Cinuçen Tanrıkorur İndir
11782 Geldim huzur-u hüsnüne peymâneler gibi (Gazel) Sayfa 2 Bayâti Araban Cinuçen Tanrıkorur İndir
11783 Hüsn âleminde yokmuş ezelden hicabımız Sayfa 1 Bayâti Araban Cinuçen Tanrıkorur İndir
11783 Hüsn âleminde yokmuş ezelden hicabımız Sayfa 2 Bayâti Araban Cinuçen Tanrıkorur İndir
11783 Hüsn âleminde yokmuş ezelden hicabımız Sayfa 3 Bayâti Araban Cinuçen Tanrıkorur İndir
11784 Tâ ezelden demek uşşâka mukadder bu çile Sayfa 1 Bayâti Araban Cinuçen Tanrıkorur İndir
11784 Tâ ezelden demek uşşâka mukadder bu çile Sayfa 2 Bayâti Araban Cinuçen Tanrıkorur İndir
11785 Tâ yürekten kopuyormuş gibi hummâlı sesin Sayfa 1 Bayâti Araban Cinuçen Tanrıkorur İndir
11987 Tanışmak sevdânın en güzeliyle Sayfa 1 Bayâti Araban Erdinç Çelikkol İndir
12478 Giderken kapımı çalma istemem Sayfa 1 Bayâti Araban Fethi Karamahmudoğlu İndir
12478 Giderken kapımı çalma istemem Sayfa 2 Bayâti Araban Fethi Karamahmudoğlu İndir
12809 Sen herkese yakın dost sâdece bana elsin Sayfa 1 Bayâti Araban Orhan Kızılsavaş İndir
12809 Sen herkese yakın dost sâdece bana elsin Sayfa 2 Bayâti Araban Orhan Kızılsavaş İndir
13201 Senden geçemem sevgili sensiz olamam ben Sayfa 1 Bayâti Araban Ömür Gençel İndir
13896 Gelir geçer bir an gibi yaşanmamış zaman gibi Sayfa 1 Bayâti Araban Fethi Karamahmudoğlu İndir
13896 Gelir geçer bir an gibi yaşanmamış zaman gibi Sayfa 2 Bayâti Araban Fethi Karamahmudoğlu İndir
14036 Soydum kabayı aşkın elinden Sayfa 1 Bayâti Araban S.Eyyûbi Işıksal İndir
14144 Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler Syf 1 BayâtiAraban Hâfız Osm. Ef.(Musul’lu) İndir
14196 Gönül mazhardır envâr-ı cemâle Sayfa 1 Bayâti Araban Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
14485 Ey risâlet tahtının şâhı cihan peygamberi Sayfa 1 Bayâti Araban Doğan Ergin İndir
14537 Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak’dan istimdâd Sayfa 1 Bayâti Araban Doğan Ergin İndir
14875 Ceylan gözler umutların pınarı Sayfa 1 Bayâti Araban İsmail Demirkıran İndir
14876 Gözüm gözlerden kıskanır şirin yüzünü Sayfa 1 Bayâti Araban Akın Özkan İndir
15215 Meyhâneyi tenhâ ve biraz loş gördüm Sayfa 1 Bayâti Araban Rüştü Eriç İndir
15659 Yine bağrımda ufuklar boyu bir çöl yanıyor Sayfa 1 Bayâti Araban Akın Özkan İndir
15885 Nar-ı aşkınla yandım hâlden agâh olmadın Sayfa 1 Bayâti Araban Mahmut Bilki İndir
15885 Nar-ı aşkınla yandım hâlden agâh olmadın Sayfa 2 Bayâti Araban Mahmut Bilki İndir
16070 Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Sayfa 1 Bayâti Araban _ İndir
16144 Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nevbahâr âteş Sayfa 1 Bayâti Araban Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
16647 Açık tuttum kapımı çalmadan girsin diye Sayfa 1 Bayâti Araban Metin Everes İndir
17215 Anlamaz zevk u safâdan dâima ağlar gezer Sayfa 1 Bayâti Araban Rüştü Eriç İndir
17278 Çok bilen gördüm ben asla görmedim hâlden bilen Sayfa 1 Bayâti Araban Rüştü Eriç İndir
17341 Sevdiğim bir bakışla insanı mecnûn eder Sayfa 1 Bayâti Araban Mesut Caşka İndir
17341 Sevdiğim bir bakışla insanı mecnûn eder Sayfa 2 Bayâti Araban Mesut Caşka İndir
17496 Gül yaprağının üstüne düşmüş bir gözyaşıdır sanki bu şebnem Sayfa 1 Bayâti Araban Fethi Karamahmudoğlu İndir
18557 Nasıl sevmem nasıl sevmem seni a yârim Sayfa 1 Bayâti Araban Semahat Özdenses İndir
18708 Ateştim kül oldum ışıktım söndüm Sayfa 1 Bayâti Araban Reyhan Karataş İndir
14256 İsm-i sübhan virdin mi var Sayfa 1 Bayâtî Arabân Süleyman Erguner İndir
18272 Aşkın nice esrarı uyurken yakacıkta Sayfa 1 Bayâtî Araban Alâeddin Yavaşça İndir
18831 Ey menba-ı cûy-bâr-ı rahmet Sayfa 1 Bayatiaraban Sadettin Kaynak İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.