Rep.No Eserin İlk Dizesi: Sayfa Makam: Bestekâr: İNDİR
27 Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma Sayfa 1 Acem Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
27 Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma Sayfa 2 Acem Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
1778 Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı Sayfa 1 Acem Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
1955 Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni Sayfa 1 Acem Suphi Ezgi İndir
2269 Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
2437 Boşan da dağlar boşan Sayfa 1 Acem _ İndir
2476 Bu bir değil sekiz değil yüz değil Sayfa 1 Acem Denizoğlu Ali Bey İndir
2694 Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred Sayfa 1 Acem Abdülkâdir-i Merâgi İndir
2694 Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred Sayfa 2 Acem Abdülkâdir-i Merâgi İndir
2694 Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred Sayfa 3 Acem Abdülkâdir-i Merâgi İndir
3098 Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur Sayfa 1 Acem Mehmet Ağa(Sepetcizade) İndir
3098 Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur Sayfa 2 Acem Mehmet Ağa(Sepetcizade) İndir
3766 Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir Sayfa 1 Acem Hacı Fâik Bey İndir
3956 Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
3956 Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi Sayfa 2 Acem Zekâî Dede İndir
4030 Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
6629 İki dilber söyleşirler gel gidelim daylere Sayfa 1 Acem _ İndir
8559 O yâr bana gör ne eyler Sayfa 1 Acem Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
8876 Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine Sayfa 1 Acem Kadri Efendi (âmâ) İndir
9002 Sabah yeli hep yellerin şâhısın Sayfa 1 Acem _ İndir
10456 Şimdi gönlüm düştü bir nevres güle Sayfa 1 Acem Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
14062 Bir gece Muhammed’e Çalap’dan geldi Burak Sayfa 1 Acem _ İndir
14095 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Acem Cüneyt Kosal İndir
14110 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Acem Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde) İndir
14271 Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır Sayfa 1 Acem Hâfız Post İndir
14534 Yine aşkın sırrı düştü serime Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
16245 Zahidler eyler ta’nımız Sayfa 1 Acem _ İndir
16246 Teyakkazû teyakkazû yâ neyâmû Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
16247 Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı Sayfa 1 Acem Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde) İndir
2374 Bir yüzü meh eyledi bak şem’ine pervâne beni Sayfa 1 Acem Bekir Sıtkı Sezgin İndir
8474 Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var Sayfa 1 Acem Yahyâ Nazîm Efendi İndir
8474 Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var Sayfa 2 Acem Yahyâ Nazîm Efendi İndir
8982 Sabâ ki dest ura ol zülfe müşkinâb kokar Sayfa 1 Acem Enfî Hasan Ağa İndir
14003 Aldanma dünya varına Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
14124 Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl Sayfa 1 Acem Ali Şîrüganî (Dede) İndir
14231 Hak şer’leri hayr eyler Sayfa 1 Acem Şikârîzâde Ahmet Efendi(Hacı) İndir
14288 Menba-ı ilm-i Hüdâ’sın yâ Muhammed Mustafa Sayfa 1 Acem Selâhattin Demirtaş İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.